Acte Juridice, Formulare, Modele de cereri si contracte : Depunere plan de reorganizare
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Sunteti aici: Asistenta Juridica » Cereri, Formulare, Modele de contracte » Insolventa si Faliment » Depunere plan de reorganizare


Depunere plan de reorganizare


DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE

Nr.: _________________________

Data emiterii : ________________

1. Date privind dosarul:

Număr dosar  ___________ anul_________Tribunal  __________________________ Secţia  __________________________

Judecător sindic ________________

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa ______________________________________________________________________ Număr de telefon ______________________ Programul arhivei/registraturii instanţei _________________

3.1. Debitor: ________________________________________________

 (nume şi  prenume sau denumire)

Cod de identificare fiscală_________________________ Domiciliul/sediul social ___________________________________

Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre _________________________________________

Tel/Fax __________________________ E-mail _____________________Cont bancar________________________________

3.2. Administrator special: ________________________________________________

(nume şi prenume sau denumirea )

Cod de identificare fiscală_________________________ Domiciliul/Sediul social  ___________________________________

După caz: Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ________________________________________

Tel/Fax _________________________________________ E-mail ______________________________________________

După caz: Nume şi prenume reprezentant administrator special persoană juridică ___________________________________

4. Creditor*: _____________________________________________________________

(nume şi  prenume sau denumire)

Cod de identificare fiscală___________________________ Domiciliul/sediul social ________________________________

Număr de ordine în registrul comerţului /registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ____________ Tel/Fax ___________________ E-mail ______________________ Cont bancar_______________________

Nume şi prenume reprezentant legal al creditorului __________________________

5. Administrator judiciar /lichidator judiciar: _________________________________________________________

(nume şi  prenume sau denumire)

Cod de identificare fiscală____________________ Domiciliul/sediul social ____________________________________

Nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă _________________Tel/Fax _________________E-mail ____________

Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar /lichidator judiciar persoană juridică______________________________

6. Subsemnatul(a)/Subscrisa _______________________________________ în calitate de ____________________________,

                                     (nume şi prenume/denumirea persoanei care depune planul de reorganizare )                   (nume şi prenume sau denumirea)

reprezentat legal prin____________________________ cu sediul profesional**_____________________, cu sediul ales în***

                                    (nume şi prenume/denumire reprezentant legal)                                             (al avocatului)

________________________, în temeiul art. 94 alin. (1) şi art. 98 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, comunică planul de reorganizare a activităţii debitorului ______________________ , astfel întocmit, în anexă, în număr de ________ file.

7. În temeiul art. 98 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei, câte o copie de pe planul propus va fi depusă la grefa tribunalului____________________ şi la oficiul registrul comerţului  de pe lângă tribunalul ____________ sau, după caz, la registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ___________ , iar judecătorul-sindic va convoca o şedinţă, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului de reorganizare la tribunal, la care vor fi citaţi cei care au propus planul şi debitorul prin administrator special, administratorul judiciar, comitetul creditorilor, în care planul de reorganizare va fi admis sau respins de judecătorul-sindic, după audierea persoanelor citate.

8. Număr de exemplare depuse:

Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi  unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.****

9. Semnătură:

__________________________________________________________

(numele şi prenumele reprezentant legal al  persoanei care a depus planul de reorganizare

 

____________________________________________________________ 

(semnătură reprezentant legal al persoanei care  a depus planul de reorganizare şi ştampilă) 

 

             anexă

PLAN DE REORGANIZARE A DEBITORULUI ___________________________

 

Număr dosar  ______________ anul_________Tribunal  ________________________Secţia  ________________________

Judecător sindic ______________________________

Persoana care a propus planul (debitor, administrator judiciar, creditor): __________________________________________

(nume şi  prenume sau denumire)

Debitor: ________________________________________________

(nume şi  prenume sau denumire)

 

1. Perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului.

(text)*

 

 

2. Măsuri concordante cu interesele creditorilor şi ale membrilor sau asociaţilor/acţionarilor, precum şi cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de selecţie, desemnare şi înlocuire a administratorilor şi directorilor.

(text)*

 

 

3. Programul de plată a creanţelor.

(text)*

 

 

4. Termenul de executare a planului de reorganizare.

(text)*

 

 

5. Categoriile de creanţe care nu sunt defavorizate în sensul legii.

(text)*

 

 

6. Tratamentul categoriilor de creanţe defavorizate.

(text)*

 

 

7. Descărcarea de răspundere a debitorului, membrilor grupului de interes economic, a asociaţiilor din societăţile în nume colectiv şi a asociaţilor comanditaţi din societăţile în comandită.

(text)*

 

 

8. Despăgubiri care urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanţe, în comparaţie cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment.

(text)

 

9. Măsuri adecvate pentru punerea planului de reorganizare în practică.

9.1. Păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către un administrator desemnat în condiţiile legii.

(text)*

 

9.2. Obţinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora.

(text)*

 

9.3. Transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului.

(text)*

 

9.4. Fuziunea debitorului.

(text)*

 

9.5. Lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care aceştia le au faţă de averea debitorului.

(text)*

 

9.6. Modificarea sau stingerea garanţiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garanţii sau protecţii echivalente.

(text)*

 

9.7. Prelungirea datei scadenţei, precum şi modificarea ratei dobânzii, penalităţii sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale.

(text)*

 

9.8. Modificarea actului constitutiv al debitorului.

(text)*

 

9.9. Emiterea de titluri de valoare.

(text)*

9.10. Inserarea în actul constitutiv al debitorului a unor prevederi:

9.10.1.  de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot.

(text)*

 

9.10.2.  de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distribuţii corespunzătoare a votului între aceste categorii.

(text)*

 

9.10.3.  în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorării obligaţiei de plată a dividendelor.

(text)*

 

10. Modificarea actului constitutiv al debitorului, fără acordul statutar al membrilor sau asociaţilor/acţionarilor acestuia, în cazul planului de reorganizare propus de creditori.

(text)*

 

11. Obligaţia administratorului judiciar de a solicita, pe cheltuiala debitorului, înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de modificare a actului constitutiv al debitorului, fără acordul statutar al membrilor sau asociaţilor/acţionarilor debitorului şi de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârea judecătorului sindic de confirmare a planului de reorganizare.**

(text)*

 

12.  Categoriile de creanţe chirografare care aparţin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiţi.

(text)*

 

13. Alte menţiuni.

(text)*

 

Semnătură:

 

 

 

_______________________________________________________________

(numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei care a propus planul)

 

 

 

________________________________________________________

(Semnătura reprezentantului legal al persoanei care a propus


* Se completează în situaţia în care planul de reorganizare este propus de creditor / creditori

** Se completează când este reprezentat prin avocat

*** Se completează dacă persoana are domiciliul/sediul social în străinătate, la sediul ales din România urmând să i se facă toate comunicările privind cauza;

**** Comunicarea cu debitorul şi cu administratorul judiciar se realizează prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă

* în cazul în care sunt redate reprezentări grafice, acestea se vor anexa la plan

* în cazul în care sunt redate reprezentări grafice, acestea se vor anexa la plan

** Se va menţiona numai în situaţia în care planul de reorganizare cuprinde măsurile de la punctul 10

 

* în cazul în care sunt redate reprezentări grafice, acestea se vor anexa la plan

 


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


 

 

Ultimele comentarii:
POPESCU MIHAELA comenteza: ''Buna seara.
Daca sunteti absolvent al inst. Ion Mincu in anul 1975 va anunt cu entuziasm ca avem intalnirea promo
... »»''

Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vālcea Judetul Arges Judetul Dāmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal