Institutii Publice: anulare act administrativ
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Tribunalul Gorj


anulare act administrativSentinta civila numarul 706 din data de 21.02.2012
Pronuntata de Tribunalul Gorj


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


R O M A N I A TRIBUNALUL GORJ SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sentinta Nr. 706/2012 Sedinta publica de la 21 Februarie 2012 Pe rol judecarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamantul P.J. Gorj impotriva paratilor C.L. C si P. Comunei C, avand ca obiect anulare act administrativ . La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile. Procedura de citare este legal indeplinita. S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se constata depuse prin serviciul registratura relatiile solicitate paratelor C.L. C si P. Comunei C, urmand a se respinge cererea de amanare formulata de parata P. Comunei C in conditiile art. 156 c.pr.civ., intrucat in primul rand aceasta cerere se apreciaza de instanta ca fiind netemeinic motivata, simpla afirmatie ca nu poate delega un jurist din partea institutiei, fara a se mentiona cauza sau cauzele ce au determinat acest aspect, nu poate reprezenta o dovada sau o motivare temeinica, iar in al doilea rand cauza de fata nu este la primul termen de judecata cu procedura completa, cu atat mai mult cu cat au fost respectate si dispozitiile art. 1141alin.31c.pr.civ., in sensul ca primul termen de judecata a fost stabilit astfel incat de la data primirii citatiei paratii au avut la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si prega ti apa rarea, asa cum rezulta din dovezile de indeplinire a procedurilor de citare de la filele nr. 12 si 13 din dosar. Din aceste dovezi rezulta ca celor doi parati li s-a comunicat cate o copie de pe cererea de chemare in judecata, formulata de reclamant si depusa la instanta la data de 25 noiembrie 2011, conform mentiunilor facute de judecatorul de serviciu, procesul verbal fiind semnat de delegatul V. M. si aplicata stampila structurii functionale P. Comunei C. Se constata astfel ca parata a avut la dispozitie nu cel putin 15 zile pentru a-si prega ti apa rarea, fata de primul termen de judecata acordat la 27 ianuarie 2012, ci doua luni si doua zile, perioada in care in conditiile art. 115 si urmatoarele c.pr.civ. aveau obligatia de a depune intampinare si de a-si prega ti apa rarea, cu atat mai mult cu cat ulterior, in conditiile art. 13 din Legea 554/2004 instanta a acordat un nou termen de judecata pentru a solicita relatii necesare si utile cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul constata cauza in stare de judecata si retine cauza spre solutionare, avand in vedere ca s-a solicitat in scris judecarea cauzei in lipsa.
TRIBUNALUL Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata la data de 18.11.2011 reclamantul P.J. Gorj a chemat in judecata paratii C.L. C, P. C, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotararii Consiliului Local C nr. 87/12.05.2011 privind stabilirea pretului de arendare, durata arendei si suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii. In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca, prin Hotararea Consiliului Local C nr. 87/12.05.2011 privind stabilirea pretului de arendare, durata arendei si suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii, adoptata de C.L. C, comunicata Institutiei Prefectului cu adresa nr. 4758/19.05.201 si inregistrata cu nr. 8878/20.05.2011, s-a aprobat arendarea pe o perioada de 5 ani a mai multor suprafete de teren mentionate in anexa la hotarare, fara a se preciza regimul juridic al acestor terenuri, precum si categoria de folosinta. Precizeaza ca respectiva hotarare de consiliu a fost adoptata cu nerespectarea conditiilor de forma si fond, intrucat potrivit prevederilor art. 123 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata si actualizata, varianta arenda rii bunurilor proprietate privata a comunei nu este prevazuta, ci doar vanzare, inchiriere si concesionare - prin licitatie publica: " (1) Consiliile locale si consiliile judetene hota ra sc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hota ra sc cu privire la cumpa rarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii. (2) Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii." De asemenea prin Ordinul nr. 541/25.08.2009 pentru modificarea si completarea strategiei privind organizarea activita tii de imbuna ta tire si exploatare a pajistilor la nivel national pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pa durilor si al ministrului administratiei publice nr. 226/235/2003 se prevede modalitatea de concesionare prin licitatie publica, respectiv: "...2. Responsabilita ti ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor: a) Pentru punerea in valoare a pajistilor si folosirea optima a acestora, consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, in baza cererilor solicitantilor, incheie contracte de concesiune in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modifica ri si completa ri prin Legea 337/2006, cu modifica rile si completa rile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, pentru o perioada minima recomandata de 10 ani, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie...."; anexa la hotarare este incompleta, nesemnata si stampilata de persoanele autorizate; lipseste adresa compartimentului agricol care sa precizeze daca au fost inregistrate cereri de reconstituire sau constituire formulate de persoane fizice sau juridice, daca exista litigii pe rolul instantelor cu privire la aceste suprafete; In conformitate cu prevederile art. 19 lit.e din Legea 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, actualizata, a solicitat revocarea respectivei hotarari de consiliu prin adresa nr. 13520/27.07.2011, fara a primi un ra spuns pana in prezent. In drept, si-a intemeiat prezenta cerere de anulare pe dispozitiile art. 3 din Legea 554/2005 a contenciosului administrativ modificata si completata, Legea 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului si Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. In baza art. 242 C. p. c. solicita judecarea cauzei si in lipsa. In dovedirea actiunii, a depus la dosarul cauzei: adresa Institutiei Prefectului - Judetul Gorj nr. 13520/27.07.2011; HCL nr. 87/12.05.2011 si anexa; adresa Prima riei C nr. 4758/19.07.2011, inregistrata la Institutia Prefectului cu nr. 8878/20.05.2011. Din actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele considerente: Prin cererea inregistrata la 18.11.2011 P.J.G. in conditiile art. 3 din Legea Contenciosului Administrativ a chemat in judecata C.L. C si P. Comunei C pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea Hotararii Consiliului Local C nr. 87/12.05.2011 privind stabilirea pretului de arendare, durata arendei si suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii, intrucat s-au inca lcat dispozitiile art. 23 din Legea 215/2001, dispozitiile Ordinului nr. 541/2009, a Ordinului nr. 226/235/2003, a dispozitiilor OUG nr. 34/2006, in sensul ca in raport de competentele si atributiile Consiliilor Locale, acestea pot sa hota rasca asupra bunurilor care apartin domeniului public sau privat, fie de interes local sau judetean, in conditiile legii si cu respectarea conditiilor de forma si de fond prevazute de normele imperative ale acestora. Raportat la dispozitiile art. 19 alin. 1 lit.e din Legea 340/2004, reclamantul a efectuat controlul de legalitate si oportunitate, iar prin adresa nr. 13521 din 27.07.2011 a comunicat celor doi parati faptul ca HCL nr. 87/2011 a fost adoptata cu nerespectarea dispozitiilor mentionate anterior, solicitand acestora sa procedeze la reanalizarea hotararii, in sensul revoca rii sau modifica rii acesteia. Prin HCL nr. 87/2011 C.L. C a hota rat aprobarea pretului de arendare pentru suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii conform anexei l a prezenta hotarare, pe o durata de 5 ani de la data semna rii contractului de arenda fiind adoptata aceasta hotarare cu un numa r de 12 voturi pentru din totalul celor 15 consilieri locali in functie. Din anexa la hotarare rezulta ca s-au stabilit terenurile ce urmeaza sa fie suspuse arenda rii, precum si pretul acesteia si anume 41, 08 ha situate pe muntele Mocirla Cra snii cu un pret de 1000 lei/an; 50 ha teren izlaz situat pe Runcu Mare si Runcu Mic cu acelasi pret; 45 , 3 ha situate pe Muntele Alimanu si 36, 19 ha, teren situat in izlaz Jerdau, cu acelasi pret. In conditiile art. 129 alin. 5 C.proc.civ. coroborat cu dispozitiile art. 13 din LCA, tribunalul a solicitat organului emitent sa comunice intreaga documentatie ce a stat la baza emiterii HCL 87/2011, precum si faptul daca in conditiile Legii 215/2001 s-a reanalizat hotararea adoptata in sensul revoca rii sau modifica rii acesteia, ca urmare a controlului de legalitate si oportunitate efectuat de institutia prefectului, conform atributiilor stabilite in sarcina acestuia de catre legiuitorul national. Prin adresa nr. 1439/16.02.2012 parata Prima ria comunei C invedereaza instantei faptul ca anexa, la proiectul de hotarare privind aprobarea pretului de arendare pentru suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii, a suferit un amendament in timpul sedintei de consiliu, ca urmare a cererilor de arendare luate in discutie si cu acea ocazie s-a hota rat completarea anexei cu Muntele Alimanu si Teren Izlaz Jerdau (posibil ca anexa respectiva sa fi fost completata cu suprafetele de teren de pe Muntele Alimanu si cu suprafata de teren aferenta Izlazului Jerdau). Totodata, se mentioneaza ca in urma redacta rii hotararii din greseala a fost omisa semnarea anexei de catre compartimentul de specialitate, iar hotararea adoptata nu a fost modificata sau revocata, din contra a produs efecte partiale incheindu-se contract de arenda pentru terenul de 50 ha din izlazul situat pe Runcu Mare si Runcu Mic si pentru terenul de 41, 8 ha situat pe Muntele Mocirla Crasnii. Se sustine faptul ca raportat la lipsa semna turii de pe anexa la hotarare, acest aspect reprezinta doar un motiv de nulitate relativa ce poate fi acoperita prin semnarea ulterioara de catre compartimentul de specialitate. La baza emiterii acestei hotarari, asa cum rezulta din documentatie comunicata de organul emitent, au fost avute in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei C, ce a fost initiat ca urmare a cererii depuse de catre Obstea de Mosneni C Deal si Vale prin care solicita darea in arenda a unor suprafete de teren detinute in proprietate de catre comuna C si administrate de C.L. C. Din raportul de specialitate prezentat la dosar, fara a se face mentiunea de cine este intocmit acest raport, fara semna tura si stampila, fara a fi inregistrat, rezulta ca transmiterea folosintei acestor terenuri aflate in proprietatea comunei C se va realiza prin incheierea unui contract de arenda in forma prevazuta de Legea 16/1994, terenuri care nu sunt grevate de sarcini, drept pentru care se poate transmite folosinta acestor bunuri prin arenda Obstii de Mosneni C Deal si Vale, conform cererii nr. 4405-06.05.2011. De asemenea, din procesul verbal incheiat la data de 12.05.2011, cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local C, la care au participat un numa r de 12 consilieri din totalul de 15 consilieri in functie, rezulta ca pe ordinea de zi la punctul 4 s-a supus adopta rii proiectul de hotarare privind stabilirea pretului de arendare, durata arendei si suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii, ordine de zi care a fost aprobata cu unanimitate de voturi, iar comisiile pentru administratie publica, apa rarea ordinii si linistii publice a drepturilor ceta teanului; pentru invatamant, sa na tate si familie, activita ti social-culturale, tineret si sport; pentru activita ti economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospoda rie comunala, protectia mediului si turism au avizat favorabil materialele prezentate pe ordinea de zi. La sedinta extraordinara a C.L. C a participat si domnul P.V., in calitate de presedinte al Obstii de Mosneni C Deal si Vale, pentru a oferi relatii cu privire la cererea de arendare a unor suprafete de teren, avand categoria de folosinta izlaz sa tesc, situata de la Vatra Satului spre Pa dure, in suprafata de 50 ha, cu motivarea ca acestea se afla intr-o stare jalnica, cu tufisuri si ma ra cinisuri, cu scopul defrisa rii acestei vegetatii si reda rii circuitului agricol, urmand a se folosi in acest scop zilieri, precum si arendarea diferentelor de gol alpin in suprafata de 41, 08 ha din Muntele Mocila Cra snii, avand in vedere faptul ca pe suprafata de 46 ha din suprafata totala de 87, 72 ha a muntelui, obstea detine proces verbal de punere in posesie. De asemenea, s-a solicitat si arendarea suprafetelor de teren aflate in proprietatea Consiliului Local C, pentru a le putea declara pana la termenul limita din 15 mai 2011 la A.P.I.A Gorj, unde vor putea beneficia de subventiile legale in vigoare. Se constata, din acelasi proces verbal, ca s-a pus in discutie cererea inregistrata la sediul Prima riei Comunei C 4529/11.05.2011, prin care doamna J. F. I., in calitate de proprietar de animale, cu domiciliul in comuna C, solicita arendarea unor suprafete de teren pentru pa sunatul animalelor, cu motivarea ca are nevoie de o dovada din care sa rezulte acest aspect si pentru a nu afecta proprieta tile celorlalti ceta teni din comuna. Inginerul agricol din compartimentul fond funciar, cadastru si agricultura precizeaza ca Muntele Alimanu si terenul situat in punctul Jerdau, cu categoria de folosinta izlaz din zona satului Aninis, se afla in proprietatea comunei C fiind in administrarea C. L. C, nu au fost solicitate putand fi arendate. Domnul D. I. in calitate de delegat sa tesc al satului Dra goiesti, mentioneaza arata ca Muntele Alimanu nu este inscris in inventarul bunurilor proprietate privata a comunei C, fiind omis, desi a ramas in administrarea Consiliului Local C si propune introducerea unui amendament la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea domeniului privat al comunei in sensul completa rii inventarului cu muntele respectiv, in prealabil identificat cu suprafete si vecina ta ti de catre persoanele de specialitate din cadrul Prima riei Comunei C, precum si a unui amendament la proiectul de hotarare privind stabilirea pretului de arendare, durata arendei si suprafetele de teren ce urmeaza a fi arendate, in sensul ca in situatia in care vor fi identificate alte suprafete de teren, proprietatea comunei C pentru care exista posibilitatea arenda rii, acestea sa fie incluse in lista terenurilor ce urmeaza a fi supuse arenda rii, amendamente ce au fost aprobate in unanimitate de voturi. Se constata in primul rand faptul ca procesul-verbal incheiat la 12.05.2011 desi este semnat de catre presedintele de sedinta si de secretarul unita tii administrativ locale, nu se mentioneaza numele celor 12 consilieri locali care au participat la sedinta extraordinara a Consiliului Local C, consemnandu-se prezenta acestora decat in mod generic ca si numa r, pentru a se face dovada cvorumului necesar, in sensul ca atat in preambulul procesului verbal, cat si la finalul acestuia nu se mentioneaza numele celor 12 consilieri prezenti, decat numele celor 3 consilieri absenti motivat, si anume domnii D.G. si C. I. precum si doamna I. L.. Per a contrario se poate considera faptul ca ceilalti consilieri au fost prezenti. De asemenea, se constata ca la sedinta au mai participat domnul primar V. A., doamna T. L. in calitate de secretar al comunei C, domnul B. C. in calitate de consilier juridic al Consiliului Local C, domnul P. V. in calitate de presedinte al Obstii de Mosneni C Deal si Vale, domnul B. I. in calitate de presedinte al Obstii de Mosneni Dra goiesti-Ungureni-Dumbra veni-Buzesti, domnul J. C., fara a se mentiona calitatea acestuia decat mentiunea ca este domiciliat in comuna C, sat C, iar din continutul procesului verbal rezulta ca este sotul doamnei J. F. I., mentionata anterior care a solicitat arendarea unor terenuri din proprietate comunei C, precum si domnul Chiriac Gheorghe in calitate de consilier din cadrul compartimentului cadastru-agricultura la Prima ria comunei C. Se mentioneaza ca sedinta extraordinara a fost convocata de primarul comunei C prin dispozitia nr. 378/09.05.2011, iar domnul consilier Tiriplica Emil are calitate de presedinte de sedinta si prezinta ordinea de zi pentru a fi supusa aproba rii. Conform dispozitiilor art. 39 si urmatoarele din Legea 215/2001: "Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului. Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numa rul membrilor consiliului. Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unita tii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convoca rii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata. In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfa sura rii si ordinea de zi a acesteia. Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. In comunele sau orasele in care ceta tenii apartinand unei minorita ti nationale au o pondere de peste 20% din numa rul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a ceta tenilor apartinand minorita tii respective. In toate cazurile convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. Sedintele consiliului local se desfa soara legal in prezenta majorita tii consilierilor locali in functie. Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie. Cazurile in care absenta este motivata se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local. Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv este sanctionat, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local. Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile prevazute la art. 35. Sedintele consiliului local sunt publice. Lucrarile sedintelor se desfa soara in limba romana. Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unita tii administrativ-teritoriale. Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul unita tii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semna tura, responsabilitatea veridicita tii celor consemnate. La inceputul fieca rei sedinte, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara. Procesul-verbal si documentele care au fost dezba tute in sedinta se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta si de secretar, dupa aprobarea procesului-verbal. In termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul unita tii administrativ-teritoriale afiseaza la sediul prima riei si, dupa caz, pe pagina de internet a unita tii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei. Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care, in conditiile art. 39, a cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majorita tii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 4. In cazul neaproba rii ordinii de zi, in conditiile prevazute la alin. (1), nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva. Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezba tute daca nu sunt insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 39 alin. (2) si (4). Daca rapoartele prevazute la alin. (1) nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.". In art. 45 alin. 3 si 6 din Legea 215/2001 se arata ca: "Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numa rul total al consilierilor locali in functie.; Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de ceta teni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unita tii administrativ-teritoriale si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.". Raportat la dispozitiile art. 46, 47, 48 si 49 din Legea 215/2001 se constata faptul ca : "Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local. Hotararile adoptate de consiliul local cu inca lcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.; Hotararile consiliului local se semneaza de presedintele de sedinta, ales in conditiile prevazute la art. 35, si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. In cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de 3-5 consilieri locali.; Secretarul unita tii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotararea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune in scris si va expune consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei. Secretarul unita tii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucra toare de la data adopta rii. Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretar si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.; Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii. Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.". Conform dispozitiilor art. 23 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala: "Autorita tile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, ora senesti si municipale, ca autorita ti deliberative, si primarii, ca autorita ti executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea pentru alegerea autorita tilor administratiei publice locale. Consiliile locale si primarii functioneaza ca autorita ti ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, in conditiile legii.". De asemenea, raportat la dispozitiile art. 36 alin. 1, 2 lit.c, alin. 5 literele a-d din aceeasi lege: "Consiliul local are initiativa si hota ra ste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorita ti ale administratiei publice locale sau centrale. Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului; In exercitarea atributiilor prevazute la alin. 2 lit.c, consiliul local: hota ra ste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; hota ra ste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii; avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localita tilor; atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de stra zi, de piete si de obiective de interes public local.". Conform dispozitiilor art. 119 din Legea 215/2001 constituie patrimoniu al unita tii administrativ-teritoriale, bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public si privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial. In art. 120 se mentioneaza faptul ca apartin domeniului public de interes local bunurile care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national. In art. 3 din Legea 213/1998 se reglementeaza continutul domeniului public care este alca tuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. 4 din Constitutie, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice alte bunuri, care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau unita tile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege. In cazul domeniului public al comunelor, acesta este alca tuit din bunurile prevazute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public nationale ori judetean. Dreptul de proprietate publica se dobandeste in modalita tile prevazute, expres si limitativ, de art. 7 din Legea 213/1998, respectiv: pe cale naturala, prin achizitii publice efectuate in conditiile legii, prin expropriere pentru cauza de utilitate publica, prin acte de donatie sau legate acceptate de consiliul local, daca bunul in cauza intra in domeniul public, prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al unita tilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acesteia, pentru cauza de utilitate publica si prin alte moduri prevazute de lege. Conform dispozitiilor art. 6 din Legea 213/1998, fac parte din domeniul public sau privat al unita tilor administrativ-teritoriale si bunurile dobandite de stat in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care Romania era parte si a legilor in vigoare la data prelua rii lor de catre stat. In aliniatul 2 al aceluiasi articol se arata ca bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimta mantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie.
Hotararea de atestare a bunurilor din domeniul public si privat al unita tilor administrativ-teritoriale este adoptata in temeiul art. 21 alin. 3 din Legea 213/1998 si reprezinta un act administrativ de autoritate, supus controlului instantei de contencios administrativ. Din insa si fundamentarea juridica a acestui act administrativ rezulta ca, indiferent de titlul sa u, este un act de calificare a bunurilor ca fiind din domeniul public al unita tii administrativ-teritoriale.
Competenta Guvernului, pentru emiterea actelor de clasare si de defalcare a bunurilor, in raport cu interesul national sau local caruia ii sunt afectate, a fost prevazuta expres si de Legea 215/2001. Ambele acte normative au reglementat o procedura speciala de defalcare si de trecere in patrimoniul unita tilor administrativ-teritoriale a bunurilor de interes local, procedura ce se finalizeaza printr-o hotarare a Guvernului. Hotararea astfel emisa, este un act de delimitare a domeniului public al statului, judetelor, comunelor, oraselor si pentru contestarea in justitie nu este relevant daca actul are efect declarativ sau constitutiv de drepturi, intrucat apartine categoriei juridice a actelor pentru care Legea 213/1998 a prevazut expres, in art. 23, competenta instantelor de contencios. Conform prevederilor HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alca tuiesc domeniul public al comunelor la nivelul consiliului local, exista o comisie speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alca tuiesc domeniul public al comunei si care indeplineste atributiile cu care a fost investita privind inventarul acestor bunuri cu respectarea normelor privind organizarea si inventarierea patrimoniului, aprobate prin OMF nr. 2381995. De asemenea, conform dispozitiilor art. 121 din Legea 215/2001: "Domeniul privat al unita tilor administrativ-teritoriale este alca tuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele prevazute la art. 120 alin. (1), intrate in proprietatea acestora prin modalita tile prevazute de lege. Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dupa caz, a consiliului judetean, cu votul majorita tii consilierilor locali sau judeteni, dupa caz, in functie. Schimbul de imobile din domeniul privat al unita tilor administrativ-teritoriale se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local."; pentru ca in art. 122 sa se mentioneze ca: "Toate bunurile apartinand unita tilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestiona rii bunurilor.". Este adeva rat ca in raport de dispozitiile art. 123: "Consiliile locale si consiliile judetene hota ra sc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie inchiriate. Acestea hota ra sc cu privire la cumpa rarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile legii. Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata in conditiile legii. Prin derogare de la prevederile alin. 2, in cazul in care consiliile locale sau judetene hota ra sc vanzarea unui teren aflat in proprietatea privata a unita tii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna -credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpa rarea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judetean, dupa caz. Proprietarii constructiilor prevazute la alin. (3) sunt notificati in termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local sau judetean si isi pot exprima optiunea de cumpa rare in termen de 15 zile de la primirea notifica rii.", pentru ca in art. 124 sa se mentioneze: "Consiliile locale si consiliile judetene pot da in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfa soara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.". Din interpretarea acestor dispozitii rezulta ca bunurile ce apartin domeniului public sau domeniului privat de interes local pot fi vandute, concesionate, inchiriate sau date in administrare prin hotarare a consiliului local, fara a se mentiona faptul ca autoritatea deliberativa locala ar avea posibilitatea de a hota ri posibilitatea arenda rii acestor bunuri. In cauza de fata se constata ca autoritatea administratiei publice locale prin hotararea contestata a aprobat arendarea unor terenuri, fara a se mentiona categoria de folosinta, natura juridica a acestora, caracterul acestora in raport de planul de situatie a acestora, respectiv suprafata totala de 172, 57 ha din care 41, 08 ha din Muntele Mocirla Crasnii, 50 ha teren izlaz din Runcu Mare si Runcu Mic, 45, 3 ha din Muntele Alimanu si 36, 19 ha teren Izlaz Jerdau, pe o perioada de 5 ani, in conditiile legii nr. 16/1994 cu inca lcarea dispozitiilor mentionate anterior, precum si cu inca lcarea dispozitiilor reglementate prin Ordinul emis de ministrul agriculturii, alimentatiei si pa durilor si ministrul administratiei publice nr. 235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activita tii de imbuna ta tire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, care a avut in vedere prevederile art. 19 din Legea zootehniei nr. 72/2002 si ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 940/2002; referatul Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 131.177 din 5 martie 2003, din care rezulta necesitatea intocmirii unei strategii pe termen mediu si lung privind organizarea activita tii de imbuna ta tire si exploatare a pajistilor, precum si prevederile Hotararii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pa durilor, cu modifica rile si completa rile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modifica rile si completa rile ulterioare. Conform anexei 1 din acest ordin se stabileste locul si importanta pajistilor in cadrul patrimoniului agricol al tarii, mentionand ca patrimoniul pastoral existent in Romania reprezinta o parte din avutia nationala, de importanta majora prin dimensiunea resurselor potentiale de furaje si calitatea acestora, precum si prin gradul sporit de atractivitate pe care il ofera pentru practicarea turismului intern si international, datorita amplasa rii acestor suprafete. De asemenea, la pct. VI din anexa 1 se reglementeaza responsabilita tile pentru punerea in valoare a pajistilor ce apartin atat proprietarilor, cat si utilizatorilor, precum si autorita tilor publice locale, astfel in ceea ce priveste prima categorie au urmatoarele obligatii: detina torii de pajisti au obligatia sa asigure intretinerea corespunza toare a acestora, in vederea mentinerii si ridica rii potentialului de productie; crescatorii de animale individuali sau asociati pot incheia contracte de pa sunat pentru a obtine dreptul de folosinta asupra unei suprafete din pajistea comunala; contractul de pa sunat se incheie, pana la data de 15 martie a fieca rui an, de catre primarul localitatii si crescatorul de animale, in baza hotararii consiliului local al comunei, orasului, respectiv municipiului, pe o durata de folosinta de minimum 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia; detina torii de pajisti sunt obligati sa asigure paza si supravegherea acestor suprafete. Introducerea animalelor la pa sunat pe pajistile ameliorate, pe loturi semincere, fara ca proprietarii acestor animale sa detina contracte de pa sunat, va fi sanctionata potrivit prevederilor legale. In ceea ce priveste responsabilita tile primarilor, consiliilor locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor au urmatoarele obligatii: pentru punerea in valoare a pajistilor si folosirea optima a acestora se va asigura incheierea unui numa r optim de contracte de pa sunat; excedentul de pajiste poate fi inchiriat de catre consiliul local al comunei, orasului, respectiv municipiului, in baza hotararii acestuia, crescatorilor de animale din alte comune care au suprafete insuficiente pentru pa sunat; specialistii consiliului local al comunei, orasului, respectiv municipiului, impreuna cu reprezentantii asociatiilor crescatorilor de animale, vor stabili nivelul tarifului de pa sunat, care va fi aprobat anual prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului; data intra rii si scoaterii animalelor de la pa sunat se stabileste prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului, si este obligatorie pentru toti detina torii de animale; lucrarile de intretinere a pajistilor, precum si a utilita tilor zoopastorale se vor efectua sub forma de prestatii de catre crescatorii de animale care le folosesc si au incheiat contracte de pa sunat. Conditiile si nivelul acestor prestatii vor fi cuprinse in contractul de pa sunat. Prin Ordinul nr. 541/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activita tii de imbuna ta tire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pa durilor si al ministrului administratiei publice au fost modificate o serie de responsabilita ti ale utilizatorilor de pajisti in scopul utiliza rii pajistilor aflate in administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, si anume: asociatiile crescatorilor de animale legal constituite, crescatorii de animale persoane fizice si juridice depun o cerere la consiliul local, al carei model este prevazut in anexa la prezenta strategie, prin care solicita concesionarea unor suprafete de pajisti. Pentru utilizatorii de pajisti care incheie contracte de concesiune trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele conditii: sa fie inregistrati in Registrul National al Exploatatiilor; sa asigure o inca rca tura minima de 0, 3 UVM/ha pentru suprafata solicitata; sa prezinte un program de pa sunat conform prevederilor cap. IV pct. 8, pentru perioada prelua rii in folosinta a suprafetei de pajisti solicitata; acestia avand obligatia sa asigure intretinerea corespunza toare a acestora, in vederea mentinerii si ridica rii potentialului de productie. De asemenea, prin acelasi ordin s-au modificat responsabilita tile consiliilor locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, si anume: "pentru punerea in valoare a pajistilor si folosirea optima a acestora, consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor, in baza cererilor solicitantilor, incheie contracte de concesiune in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modifica ri si completa ri prin Legea 337/2006, cu modifica rile si completa rile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, pentru o perioada minima recomandata de 10 ani, proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. Consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare pana la data de 1 februarie a fieca rui an, in baza hotararii consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului. Anual, pana in data de 1 februarie, consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv municipiilor verifica inca rca tura de animale/ha/contract. Lucrarile de intretinere a pajistilor, precum si a utilita tilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune." In consecinta, HCL nr. 87 din 12 mai 2011 nu a avut in vedere toate aceste reglementa ri imperative, considerand ca in calitatea lor de autorita ti administrative de interes local, fie ca autoritatea deliberativa, fie ca autoritatea executiva au posibilitatea sa procedeze la arendarea bunurilor imobile din patrimoniul public sau privat al unita tii administrative locale, in conditiile legii nr. 16/1994 privind legea arenda rii. Conform dispozitiilor art. 1 alin. 2 din Legea 16/1994 bunurile agricole care pot face obiectul arenda rii sunt: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantatiile de hamei si duzi, pa sunile impa durite, terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenaja ri piscicole si de imbuna ta tiri funciare, drumurile tehnologice, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola, precum si animalele, constructiile de orice fel, masinile, utilajele si alte asemenea bunuri destinate exploata rii agricole; nu si izlazurile, terenurile cu vegetatie forestiera sau golurile alpine. De asemenea, se reglementeaza in mod expres care sunt partile contractante, numite arendator si arendas, in sensul ca in raport de dispozitiile art. 3 alin. 1 arendator pot fi doar persoanele fizice si juridice, nu si autorita tile administrative publice de interes local sau persoanele de drept public, pentru ca in alin. 2 al aceluiasi articol sa se mentioneze faptul ca arendasii sunt persoane fizice, care pot fi ceta teni romani sau ceta teni stra ini, si persoane juridice. Conform dispozitiilor art. 2 din Legea 16/1994 prin arendare se intelege contractul incheiat intre proprietar, uzufructuar sau alt detina tor legal de bunuri agricole, denumit arendator care poate fi persoana fizica sau juridica, si arendas care poate fi persoana fizica, ceta tean roman sau stra in, sau persoana juridica, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durata determinata si la un pret stabilite de parti, iar conform art. 3 alin. 1 arendarea se face prin contract scris, al carui model este prevazut in anexa, incheiat intre arendator, pe de o parte, si arendas, pe de alta parte. De altfel, in art. 4 din lege se mentioneaza faptul ca: "Regiile autonome, institutele si statiunile de cercetare si productie agricola care au in administrare terenuri proprietate publica nu pot da in arenda bunurile agricole prevazute la art. 1 alin. 2, sub sanctiunea nulita tii absolute a actelor incheiate. Orice act de arendare facut cu inca lcarea prevederilor prezentului articol este nul.", per a contrario rezulta ca doar regiile autonome, institutele sau statiunile de cercetare care nu au in administrare terenuri proprietate publica vor putea da in arenda bunurile agricole prevazute la art. 1 alin. 2 din lege. In realitate, asa cum rezulta din continutul procesului verbal al sedintei extraordinare a consiliului local, terenurile pentru care s-a initiat procedura de arendare sunt terenuri cu categoria de folosinta pentru pa sunat si care vor putea fi concesionate fie in conditiile mentionate anterior, fie in conditiile legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, intrucat conform dispozitiilor art. 14 din aceasta lege: "Administratia publica locala are dreptul si capacitatea efectiva de a solutiona si de a gestiona pajistile proprietate publica si privata a localitatii, in interesul colectivita tii locale pe care o reprezinta, pe criterii obiective si nediscriminatorii, in conditiile legii. Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autorita tii executive, are obligatia de a organiza serviciul public pentru mentinerea, intretinerea si utilizarea pajistilor aflate in domeniul public si privat al unita tilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi. Serviciul public pentru mentinerea, intretinerea si utilizarea pajistilor se infiinteaza cu respectarea prevederilor legislatiei Comunita tii Europene si nationale si a particularita tilor economice si sociale ale unita tilor administrativ-teritoriale.". Pe cale de consecinta, consiliul local in calitatea de autoritate administrativa publica locala, ca organ deliberativ, nu poate dispune prin hotarari aprobarea initierii unei procedurii de arendare in conditiile legii nr. 16/1994, nu poate avea calitatea de parte contractanta in calitate de arendator intr-un contract de arendare, nu poate aproba cererea de arendare formulata de o persoana fizica sau juridica, cel mult in conditiile normelor prezentate anterior, consiliul local are posibilitatea adopta rii unui proiect de hotarare cu privire la initierea unei proceduri de concesionare ori de inchiriere a acestor terenuri aflate in proprietate publica, fie a unei proceduri de cumpa rare sau de vanzare pentru bunurile ce fac parte din proprietatea privata a Comunei C, ca persoana de drept public, sau poate asigura incheierea unui numa r optim de contracte de pa sunat, iar excedentul de pajiste va putea fi inchiriat de catre consiliul local al comunei, in baza hotararii acestuia, crescatorilor de animale din alte comune care au suprafete insuficiente pentru pa sunat, hotarare prin care vor putea stabili nivelul tarifului de pa sunat, intrucat nu are calitatea si nici competenta de dispune incheierea unor contracte de arendare, asupra bunurilor ce apartin domeniului public sau privat, in conditiile legii nr. 215/2001. In raport de toate aceste considerente se constata intrunite dispozitiile art. 3 din Legea 554/2004, urmand a se admite actiunea formulata de catre reclamant si se va dispune anularea hotararii consiliului local, avand in vedere faptul ca nu au fost respectate toate aceste conditii de forma, de fond si de publicitate. PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII HOTARASTE Admite actiunea formulata de reclamantul P.J. Gorj - Vasile Liviu Andrei, cu sediul in Tg-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, judetul Gorj impotriva paratilor C.L. C si Prima ria Comunei C, cu sediul in comuna C, judetul Gorj. Anuleaza Hotararea Consiliului Local nr. 87/12.05.2011 privind stabilirea pretului de arendare, durata arendei si suprafetele de teren ce urmeaza a fi supuse arenda rii emisa de paratul C.L. C. Hotarare definitiva. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din 21.02.2012, la Tribunalul Gorj.

Alte spete din domeniul Acte ale autoritatilor publice

1. Diferenta dintre actul administrativ si operatiunea tehnico administrativa. Relevanta asupra admisibilita tii actiunii intemeiate pe dispozitiile legii 554/2004
Sentinta civila numarul 1431 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

1. Indemnizatie pentru cresterea copilului - realizarea veniturilor profesionale pe o perioada de 12 luni anterioare
Hotararea numarul 517/CA/2010 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

10. Aviz securitate incendiu. Act administrativ. Anulare. Conditii.
Sentinta comerciala numarul 527 din data de 01.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

4. Autoritate publica locala. Refuz nejustificat de a rezolva o cerere. Actiune in contencios administrativ. Procedura prealabila.
Sentinta comerciala numarul 74 din data de 22.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

5. Consilierii juridici cu statut de functionari publici nu beneficiaza de sporurile de mobilitate si confidentialitate prevazute de art. 60 alin.2 din Statutul profesiei de consilier juridic in temeiul prevederilor Legii 514/2003.
Sentinta comerciala numarul 79 din data de 22.01.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

6. Act administrativ. Exceptia de nelegalitate. Conditii.
Sentinta comerciala numarul 422 din data de 11.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

7. Functionari publici. Spor salarial. Discriminare.
Sentinta comerciala numarul 331 din data de 26.02.2008. Pronuntata de Tribunalul Valcea

Acces la informatii de interes public. Nerespectarea termenului de comunicare de institutia detinatoare. Consecinte
Decizia numarul 145/C.A. din data de 27.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitie publica de lucrari. Limitele in care instanta de control judiciar poate adopta masuri de remediere a deficientelor constatate in desfasurarea procedurii de achizitie publica
Decizia numarul 1349 din data de 25.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice . Exceptie de nelegalitate act administrativ cu caracter normativ - admisibilitate . Nelegalitatea rezultand din limitarea dreptului la negocierea clauzelor contractului de achizitie publica . ANaliza sustinerilor privind lipsa confor...
Sentinta civila numarul 412 din data de 20.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Achizitii publice.
Decizia numarul 3086 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Achizitii publice. Aprecierea cerintelor de calificare a ofertei, functie de prevederile caietului de sarcini
Decizia numarul 727/CA din data de 13.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Calculul termenului de formulare a contestatiei
Decizia numarul 602/CA din data de 08.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Contestatie tardiva. Calculul termenelor in materia reglementata de OUG 34/2006. Deosebiri fata de calculul termenelor conform Codului de procedura civila
Decizia numarul 742 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Achizitii publice. Contestatie tardiva. Calculul termenului de contestare.
Decizia numarul 1494 din data de 07.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Achizitii publice. Dovada"experientei similare". Admisibilitate
Decizia numarul 162/C.A. din data de 14.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Dreptul autoritatii contractante de a aplica criterii de calificare si selectie, cu respectarea cerintei ca nivelul indicatorilor economici si financiari, ceruti a fi indepliniti de catre ofertanti, sa aiba o legatura concreta cu u...
Decizia numarul 284/CA din data de 06.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si a capacitatii de folosinta a consiliului judetean. Intentia contestatorului de a se judeca cu autoritatea contractanta. Respingerea exceptiilor. Termen pentru formularea contestatiei
Decizia numarul 1408 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

ACHIZITII PUBLICE. MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE CONTESTARE. TERMEN APLICABIL IN RAPORT DE CALIFICAREA CONTRACTULUI.
Decizia numarul 458/R-C din data de 25.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Achizitii publice. Nerespectarea cerintelor prevazute in documentatia de atribuire
Decizia numarul 305 din data de 31.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Obligativitatea raspunsului clar la solicitarea de clarificari.
Decizia numarul 746 din data de 13.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Achizitii publice. Plangere impotriva deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor de respingere ca inadmisibila a contestatiei. Admisibilitate
Decizia numarul 67/CA din data de 19.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Pretul ofertat. Limitele verificarii pe care autoritatea contractanta o poate efectua cu privire la nivelul si structura pretului ofertat. Prevalenta principiului eficientei utilizari a fondurilor publice
Decizia numarul 81/CA din data de 23.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Tranzactie efectuata in afara procedurilor consacrate. Nerecunoasterea efectelor acestora
Decizia numarul 583/CA din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Tranzactie efectuata in afara procedurilor consacrate. Nerecunoasterea efectelor acestora
Decizia numarul 583/CA din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Achizitii publice. Vicierea sistemului de evaluare a ofertelor. Consecinte
Decizia numarul 366/CA din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Acreditarea si retragerea acreditarii. Limitele in care trebuie apreciata conduita autoritatii publice chemate in judecata precum si a naturii si a semnificatiei actului a carui anulare se solicita
Decizia numarul 1433 din data de 31.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

act administrativ
Sentinta civila numarul 718 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Act administrativ . Hotararea Consiliu local privind incetarea de drept a mandatului de consilier local pentru excluderea din partidul politic pe a carui lista a fost ales. Inadmisibilitatea cererii pentru repunerea in functia de viceprimar.
Sentinta civila numarul 429 din data de 01.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Act administrativ contestat in procedura prevazuta de art. 9 alin 2 din Legea 554/2004 concomitent cu invocarea exceptie de neconstitutionalitate
Decizia numarul 1423 din data de 31.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Act administrativ cu caracter individual emis anterior intrarii in vigoare a Legii 554/2004. Inadmisibilitatea exceptiei de nelegalitate.
Sentinta comerciala numarul 859/CAF din data de 11.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Act administrativ cu caracter normativ - H. G. 735/2010 p recalcularea pensiilor specifice potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, ale pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul admi...
Decizia numarul 15 din data de 17.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Act administrativ de trecere din domeniul public in domeniul privat al orasului a unui teren
Decizia numarul 2022 din data de 10.11.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Act administrativ fiscal, emis de un organ de specialitate a unei autoritati publice centrale prin care s-a dispus suspendarea solutionarii contestatiei pe cale administrativa, privind obligatii accesorii ale impozitului pe venituri din salarii, intr...
Decizia numarul 2220 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Act administrativ fiscal. Act de executare. Calificarea naturii juridice. Exceptie de inadmisibilitate
Decizia numarul 1217/R-CONT din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Act administrativ fiscal. Comunicare. Termen de depunere a contestatiei.
Decizia numarul 1874 din data de 12.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Act administrativ fiscal. Lipsa numelui persoanei imputernicite a organului fiscal. Sanctiunea nulitatii
Decizia numarul 1353/R-CONT din data de 30.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Act administrativ fiscal. Momentul in care TVA devine exigibila in cazul transporturilor de marfuri destinate exportului. Exercitarea dreptului de deducere a TVA. Conditii.
Decizia numarul 2667 din data de 02.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Act administrativ nelegal. Incalcarea transparentei decizionale in administratia publica.
Sentinta civila numarul 41 din data de 14.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Act administrativ nelegal. Incalcarea transparentei decizionale in administratia publica.
Sentinta civila numarul 41/PI din data de 14.02.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Act administrativ nemotivat. Existenta dreptului vatamat
Decizia numarul 71 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Act administrativ. Hotarare Consiliul loc al privind diminuarea islazului comunal . Nelegalitatea punerii la dispozitia comisiei comunale de fond funciar a terenului cu aceasta destinatie.
Sentinta civila numarul 134 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

act constatare
Sentinta civila numarul 1019 din data de 06.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Act constatator al datoriilor vamale. Titlu executoriu din momentul emiterii. Exigibilitate. Deschidere procedura insolventa.
Decizia numarul 1323 din data de 04.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

act in constatare
Sentinta civila numarul 2811 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Act normativ al autoritatii administrative locale. Competente.
Decizia numarul 31 din data de 13.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

act.constatare pe loc de veci
Sentinta civila numarul 952 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Acte ale autaritatilor publice.
Sentinta civila numarul 314 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 248 din data de 26.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 336 din data de 26.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 136 din data de 25.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 48 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 11 din data de 13.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta comerciala numarul 172 din data de 19.04.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

Acte ale autoritatilor publice
Sentinta civila numarul 763 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 2411 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 1511 din data de 30.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 3481 din data de 20.12.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 2620 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acte ale autoritatilor publice.
Decizia numarul 2619 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ACTE ALE AUTORITATILOR PUBLICE. REFUZUL AUTORITATII DE A RASPUNDE.
Sentinta civila numarul 84 din data de 20.06.2006. Pronuntata de Tribunalul Braila

Acte normative nepublicate in Monitorul Oficial. Inexistenta reglementarii
Sentinta civila numarul 170 din data de 02.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune avand ca obiect obligarea inspectoratului scolar judetean de a acorda reclamantului gradatia de merit prevazuta de Ordinul M. E. C. nr. 6054/2009. Calitatea procesuala a paratei. Limitele de apreciere ale instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 675 din data de 19.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune impotriva OUG . Admisibilitate.
Sentinta civila numarul 293 din data de 31.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actiune impotriva respingerii ofertei de achizitie publica.
Sentinta comerciala numarul 998/CA/2011 din data de 14.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Actiune in anulare a unei hotarari de consiliu local promovata de institutia prefectului. nerespectarea termenului de prescriptie de 6 luni. Consecinte
Decizia numarul 333 din data de 04.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in anularea decizie de eliberare din functie pentru lipsa neintemeiata de la serviciu. Refuz de prezentare la locul de munca unde a fost repartizat cu delegare de autoritate. Consecinte
Decizia numarul 617 din data de 19.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

ACTIUNE IN CONSTATARE NULITATE MENTIUNE DOMICILIU DIN ACTUL DE IDENTITATE. ACTIUNE ADMISA
Sentinta civila numarul 4529 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

ACTIUNE IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV FORMULATA DE PREFECT IMPOTRIVA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL, IN TEMEIUL ART. 5 DIN OUG NR. 110/2005, APROBATA PRIN LEGEA NR. 236/2006. CARACTERUL IMPERATIV AL DISPOZITIILOR ART. 5 DIN ACELASI ACT NORMATIV.
Decizia numarul 901/R-C din data de 21.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actiune in contencios administrativ. Lipsa unui drept vatamat in sensul art. 1 alin. (1) din Legea 554/2004
Decizia numarul 805 din data de 13.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Actiune in exercitarea controlului de legalitate al actelor administrative, exercitat de institutia prefectului. Acordarea scutirilor la plata chiriei societatilor comerciale, intr-un contract de inchiriere. Nelegalitate
Decizia numarul 387/CA din data de 08.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in obligarea consiliului local a recunoaste realizarea unui schimb de terenuri intre reclamant si municipiul Iasi. Inadmisibilitate
Decizia numarul 395/CA din data de 15.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune in rectificare act de stare civila - Legea 119/1996, modificata.
Jurnal numarul 4398/2005 din data de 11.01.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Actiune in rezilierea contractului de prestari servicii incheiat intre organul administrativ si o terta persoana. Inadmisibilitate
Decizia numarul 404/CA din data de 22.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune nefondata in contencios administrativ. Invocarea unei discriminari continuta in reglementarile unor acte normative
Sentinta civila numarul 311 din data de 14.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ACTIUNE OBLICA. LEGITIMAREA PROCESUALA ACTIVA A CREDITORULUI IN A SOLICITA IESIREA DIN INDIVIZIUNE A PARATILOR
Decizia numarul 405 din data de 11.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiune pentru restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie in statele Uniunii Europene
Decizia numarul 22 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune privind anularea unui act administrativ. Forma plangerii prealabile
Decizia numarul 369 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Actiune privind obligarea Consiliilor Locale sa emita o Hotarare prin care sa dispuna vanzarea cabineteleor medicale catre medicii titulari , in temeiul OUG 110/2005. Neconstitutionalitea dispozitiilor legale ce stabilesc cadrul juridic al vanzarii
Sentinta civila din data de 07.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actiune privind refuzul de solutionare a cererii de acces la informatii publice. Cerere in demolarea unei constructii edificate de un tert, in baza autorizatiei de construire a ca rei comunicare s-a solicitat prin actiune. Inadmisibilitate
Decizia numarul 819 din data de 03.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiune vizand obligarea MADR si DADR judetean la plata sumelor reprezentand reduceri de credite conform art. 11 alin. 2 din Legea 231/2005. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinte
Sentinta civila numarul 288 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiunea in anulare act administrativ fiscal . Decizia de impunere pentru cheltuieli nedectubile. Legalitatea deciziei
Sentinta civila numarul 49 din data de 20.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiunea in anulare act administrativ Hotarare consiliul local. Cerere de renuntare la judecata formulata de reclamantul . Nelegaliatea cererii
Sentinta civila numarul 260 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Actiunea Prefectului in anularea unei Hotarari de Consiliu Local privind vanzarea unui teren din domeniului privat al orasului. Control de legalitate, nu de oportunitate.
Decizia numarul 1301/R-CONT din data de 18.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Actul aditional privind formarea profesionala este nul daca este incheiat pe o perioada mai mare decat cea de 3 ani prevazuta de lege.
Decizia numarul 4032R din data de 02.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Actul administrativ fiscal, in sensul dispozitiilor art. 41 din Codul de procedura fiscala, este un act emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale
Decizia numarul 1133 din data de 23.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Adresa unei autoritati publice. Act administrativ
Decizia numarul 1116 din data de 06.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Ajutor financiar aferent anului 2009 pentru achizitionarea de carti si programe educationale
Sentinta civila numarul 1910 din data de 16.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

ALEGERI IN PARLAMENTUL EUROPEAN
Hotararea numarul 28 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Angajati in administratia publica locala. Cerere pentru obligarea angajatorului la plata unor sume reprezentand"cheltuieli cu tinuta decenta". Acord/contract colectiv de munca. Respingere
Decizia numarul 2/R/2010 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Anulare act
Decizia numarul 1231 din data de 05.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

anulare act
Sentinta civila numarul 10/CA din data de 11.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act
Sentinta civila numarul 1321 din data de 02.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Bicaz

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 309 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Mizil

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 309 din data de 19.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Lehliu Gara

ANULARE ACT
Sentinta civila numarul 334 din data de 06.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

anulare act
Sentinta civila numarul 104 din data de 01.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act
Sentinta civila numarul 294 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

ANULARE ACT ADMINISTRATIV
Sentinta civila numarul 1191/09.04.2010 din data de 14.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3384/07.12.2010 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3256/24.11.2011 din data de 10.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 33/04.01.2011 din data de 27.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 408/02.02.2011 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 408/02.02.2011 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1486/12.04.2011 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1353 din data de 02.11.2004. Pronuntata de Tribunalul Galati

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 312/CA din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 314/CA din data de 14.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 399 din data de 30.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 213 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 216 din data de 31.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 280 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 1281 din data de 21.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3183 din data de 29.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3130 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3130 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Hotararea numarul 3130 din data de 16.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 1651 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 2815 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 4878 din data de 19.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2119 din data de 19.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1047/CAF din data de 18.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1122/CAF din data de 12.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 934/CAF din data de 24.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 89 din data de 17.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 706 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 707 din data de 21.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 3575 din data de 14.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare act administrativ
Sentinta comerciala numarul 2463 din data de 28.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 825 din data de 03.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1055 din data de 26.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1300 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1451 din data de 14.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2509 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 2152 din data de 15.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 764 din data de 22.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ
Sentinta civila numarul 1026 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare act administrativ emis de autoritatile publice locale
Sentinta civila numarul 672/CA din data de 17.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Nelegalitatea angajarii personalului cu atributii privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin conventii civile de prestari servicii.
Decizia numarul 181/CA/ din data de 18.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ emis de o autoritate publica. Nelegalitatea angajarii personalului cu atributii privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor si protectia persoanelor prin conventii civile de prestari servicii.
Decizia numarul 181/CA/ din data de 18.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ emis de organele administratiei publice locale - primarul localitatii. Stabilirea cadrului procesual de reclamant
Decizia numarul 24/CA din data de 19.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare act administrativ fiscal privind taxa de poluare pentru autovehicule. Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Modificarea temeiului juridic al actiunii in recurs.
Decizia numarul 318 din data de 24.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Anulare act administrativ fiscal. Taxa hoteliera datorata de operatorii din turism, stabilita prin acte normative ce nu au fost contestate.
Decizia numarul 12/CA/ din data de 20.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Anulare act administrativ- CL. Consecinta intrarii in circuitul civil a actului.
Sentinta civila numarul 1669 din data de 28.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

ANULARE ACT ADMINISTRATIV-FISCAL
Hotararea numarul 1 din data de 01.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anulare act administrativ, constatare nulitate titlu executoriu si a somatiei
Hotararea numarul 435 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Ineu

Anulare act administrativ,restituirea sumei reprezentand contravaloarea taxei pe poluare platitasi nerestituita.
Sentinta civila numarul 979 din data de 30.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Anulare act administrativ. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 36 din Legea 188/1999
Sentinta civila numarul 236 din data de 03.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Anulare act administrativ. Nemotivarea actului administrativ. Sanctiune
Sentinta comerciala numarul 384 din data de 19.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Anulare act administrativ. Termen de introducere a actiunii
Decizia numarul 1078/R-CONT din data de 25.04.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Anulare act control fiscal. Conditii pentru plata TVA si plata fond special de solidaritate cu persoanele cu handicap
Decizia numarul 41 din data de 09.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare act control taxe si impozite
Sentinta comerciala numarul 787 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Anulare act emis de autoritate publica locala
Sentinta civila numarul 1346 din data de 29.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anulare act emis de autoritati publice locale
Sentinta civila numarul 113 din data de 17.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Anulare act emis de autoritati publice locale
Sentinta civila numarul 340 din data de 31.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

anulare act emis de autoritati publice locale
Sentinta civila numarul 239 din data de 06.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare act emis de autoritati publice locale. Rejudecare
Decizia numarul 718/R din data de 15.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

anulare act emis de autoritatile publice locale
Sentinta civila numarul 160/2011 din data de 14.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare acte autoritati publice
Sentinta civila numarul 174 din data de 04.03.2008. Pronuntata de Tribunalul Olt

anulare autorizatie de construire
Sentinta civila numarul 317 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se consideravatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza , in calitate de parati, a beneficiarilor actului administrativ a carui anulare s-a cerut.
Decizia numarul 422 din data de 14.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Anulare decizie Colegiul Medicilor din Romania. Culpa medicala. Nerespectarea procedurii de sanctionare. Consecinte
Decizia numarul 427 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare decizie de concediere
Sentinta civila numarul 1763 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

ANULARE DECIZIE DE ELIBERARE DIN FUNCTIA DE AGENT COMUNITAR
Hotararea numarul 1 din data de 01.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anulare decizie de impunere
Sentinta civila numarul 2317 din data de 07.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1278 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1313 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1780 din data de 18.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1788 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie de pensionare.
Sentinta civila numarul 1791 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie emisa de primar. Lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului local si a unitatii administrativ teritoriale si a unor persoane fizice.
Decizia numarul 77/R din data de 03.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anulare decizie pensionare
Sentinta civila numarul 525 din data de 24.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie pensionare si emuterea unei noi decizii
Sentinta civila numarul 837 din data de 26.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie privind respingerea cererii de inscriere la pensie anticipatÄ
Sentinta civila numarul 891 din data de 02.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie sanctionare
Sentinta civila numarul 455 din data de 10.03.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare dispozitie si notade constatare
Sentinta civila numarul 1040 din data de 19.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare fisaindividualade evaluare profesionala functionar public. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 609/CA din data de 15.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare Hotarare a Consiliului Local privind incetarea raporturilor de munca - Incalcare a dispozitiilor art. 55 coroborate cu art. 58, 73 - 75 Codul Muncii
Sentinta civila numarul 46 din data de 16.03.2005. Pronuntata de Tribunalul Olt

Anulare hotarare Consiliu Judetean de aprobare a cuantumului chiriei aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta si terenurile aflate in domeniul public de interes judetean. Limitele de competenta ale organului administrativ judetean
Decizia numarul 633/C.A. din data de 22.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare hotarare consiliu local de aprobare a infiintarii unui parc eolian. Obligativitatea organizarii licitatiei publice. Consecinte
Decizia numarul 159/CA din data de 30.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare hotarare consiliu local de aprobare planuri urbanistice, desfiintare constructii pentru interese de ordin public, construirea pe domeniul public al statului a unor lucrari de investitii private. Admisibilitate sub aspectul justificarii intere...
Decizia numarul 223 din data de 07.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare Hotarare Consiliu Local. Aplicare OUG 110/2005.
Decizia numarul 86 din data de 23.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anulare hotarare de consiliu local. Instanta competenta material
Decizia numarul 1481 din data de 19.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Anulare partiala contract de vanzare-cumparare, cu consecinta repunerii partilor in situatia anterioara ; constatarea opozabilita tii partiale a contractului de arenda. Lipsa calitatii procesuale active a reclamantei care nu este parte in contractul de...
Decizia numarul 297 din data de 26.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anulare pentru nelegalitate autorizatie de construire emisa de Primarul Municipiului Iasi. Incalcarea disp. art. 39 si art 42 din Legea nr 230/2007 si art 23 din HG 1588/2007
Sentinta civila numarul 558/CA din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Iasi

anulare proces verbal de contraventie
Decizia numarul 369/2011 din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Anulare proces verbal de contraventie. Calitate procesuala pasiva.
Decizia numarul 639/R din data de 09.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Caras Severin

Anulare proces-verbal de contraventie.
Decizia numarul 13 din data de 19.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare proces-verbal de respingere a rezultatelor concursului de ocupare a postului de sef lucrari. Nelegalitate
Decizia numarul 384 din data de 11.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anulare referat pentru dispozitia zilnicaa Rectorului Academiei de Politie"Alexandru Ioan Cuza". Competenta de solutionare a cauzei. Autoritate centrala.
Decizia numarul 1235/R-CONT din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

ANULAREA ACTELOR FRAUDULOASE. CONDITII.
Decizia numarul 371/R-C din data de 15.04.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Anularea actului administrativ emis de o autoritate centrala -competenta materiala de solutionare a cererii.
Decizia numarul H4 din data de 12.06.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

Anularea certificatelor de stare civila este de competenta primariei si nu a instantelor, instantele avand competenta doar pentru anularea actelor de stare civila , nu si a certificatelor care atestacele inscrise in actul de stare civila.
Decizia numarul 201 din data de 29.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate
Hotararea numarul 4214/CA/2010 din data de 05.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Anularea concursului de ocupare a functiei de secretar Club Vanatoare, organizat de D. J. V. P. S. Competenta instantei
Decizia numarul 662/CA din data de 05.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anularea contractului de vanzare-cumparare pe considerentul ca a fost viciat consimtamantul sau prin manoperele dolosive folosite de catre parat in scopul determinarii la incheierea conventiei, dar si datoritanerespectarii dispozitiilor imperati...
Sentinta civila numarul 292 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Motru

Anularea contractului de vanzare-cumparare, Pret derizoriu
Decizia numarul 1307 din data de 02.12.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Anularea deciziei de impunere reprezentand taxa speciala de comunicare si taxa extrajudiciara de timbru
Sentinta civila numarul 1876 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anularea dispozitiilor de imputare
Sentinta civila numarul 246 din data de 07.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anularea masurii de suspendare temporara a dreptului de folosire a pasaportului.
Sentinta civila numarul 331 din data de 21.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Anularea ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii. Legalitatea ordinului. Competenta instantei.
Sentinta comerciala numarul 30/F din data de 20.02.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Anularea raportului de inspectie fiscalaemis de autoritatea administrativa locala. Incadrare eronata a unui teren in zona de impozitare. Suprafete ocupate cu retele de telecomunicatii, amplasate in subteran. Legislatia aplicabila
Decizia numarul 371/CA din data de 10.07.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Anularea unor hotarari emise de consiliul local
Sentinta civila numarul 1843 din data de 27.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Olt

Aplicabilitate art. 27 alin 1 lit. B din og 92/2003 privind angajarea unei raspunderi solidare a adminstratorului societatii debitoare
Sentinta comerciala numarul 110 din data de 27.02.2007. Pronuntata de Tribunalul Olt

Aplicabilitatea art. 24 din Legea 554/2004 in cazul in care autoritatea publica parataeste un Consiliul Local - organ deliberativ
Hotararea numarul 254/CA/2010 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Aplicabilitatea art. 4 din Legea 554/2004 in privinta actelor administrative cu caracter individual emise anterior intrarii in vigoare a acestei legi. Unificarea practicii judiciare in scopul inlaturarii contradictiilor de jurisprudenta.
Decizia numarul 721 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicabilitatea art. 4 din Legea 554/2004 in privinta actelor administrative cu caracter individual emise anterior intrarii in vigoare a acestei legi. Unificarea practicii judiciare in scopul inlaturarii contradictiilor de jurisprudenta.
Decizia numarul 721 din data de 24.09.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Aplicare amendÄ
Sentinta civila numarul 4 din data de 14.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Aplicarea Legii 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetateanului romani in strainatate dupa data de 1 ianuarie 2007.
Sentinta civila numarul 941/C/2007 din data de 19.11.2007. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Aspecte legate de comunicarea actelor de procedura si de consecinta neatacarii lor in termen si neindeplinirea procedurii prealabile.
Decizia numarul 772/R din data de 28.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Atragerea raspunderii patrimoniale a administratorului debitorului
Sentinta civila numarul 1392 din data de 11.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Autonomia locala este limitata de respectarea legii . Consiliul Judetean care functioneaza, potrivit art. 2 al. 1 din Legea 215/2001 in baza principiului autonomiei, poate gestiona treburile publice inclusiv in ce priveste organizarea si functionarea...
Decizia numarul 252/R din data de 27.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Autoritate administrativa. Nerespectarea obligatiei de a rezolva cererile ce i-au fost adresate. Procedura de urmat.
Decizia numarul 670/R din data de 29.11.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Autoritate de lucru judecat. Conditii de admisibilitate a exceptiei
Decizia numarul 205 din data de 11.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Autoritate de lucru judecat. PracticaneunitarÄ
Decizia numarul 381 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Autoritati publice
Sentinta civila numarul 3407/CA din data de 28.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Autoritati publice
Decizia numarul 784/R din data de 19.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Brasov

Autorizatie de constructie. Tert vatamat. Termen pentru introducerea plangerii prealabile
Decizia numarul 347/R/2010 din data de 10.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Autorizatie taxi. Nelegalitatea trasmiterii autorizatiei taxi intre doua societati comerciale in baza contractului de asociere in participatiune.
Hotararea numarul 314/CA/2010 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Autovehicule abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale. Definitie. Natura actelor emise in aplicarea Legii 421/2002 si calea de contestare
Decizia numarul 1525 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

CAI DE ATAC IN MATERIA PLANGERII INTEMEIATE PE ART. 2781 C. P. P.
Sentinta penala numarul 445 din data de 30.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

Calificarea naturii hotararilor emise de consiliul local. Obligatia de a le diferentia in functie de finalitatea urmarita. Competenta instantei de contencios administrativ de a solutiona cauza ce vizeaza exercitiul functiei publice
Decizia numarul 748/C.A. din data de 14.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calitatea de participant la procedura de achizitie publica. Calitatea de parte intr-un litigiu de achizitii publice. Consecinte
Decizia numarul 404/R/2010 din data de 18.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Calitatea procesuala activa a tertei persoane in promovarea actiunii de anulare a hotararii consiliului local cu caracter individual
Sentinta comerciala numarul 179 din data de 05.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Hotararea numarul 241/CA/2010 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Cerere acordare transfer functionar public. Obligarea angajatorului la aprobarea transferului. Conditii
Decizia numarul 603/CA din data de 08.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere creditor de obligare a judecatoriei sa procedeze la comunicarea unei sentinte reprezentantului debitorului, lichidator numit in procedura falimentului. Admisibilitate
Decizia numarul 533/CA din data de 28.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de acordare de despagubiri intemeiata pe dispozitiile Legii 290/2003. Dovada calitatii de proprietar. Consecinte
Decizia numarul 162/C.A. din data de 31.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de anulare a noului plan urbanistic zonal, urmare a nerespectari autorizatiei de construire initiale, cuprinsa de dispozitiile derogatorii de la certificatul de urbanism. Limitele dreptului de apreciere a organului administrativ
Decizia numarul 1143 din data de 07.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de atribuire in folosinta a suprafetei de 500 m.p. in intravilanul mun. Iasi, in virtutea dispozitiilor Legii 44/1994. Lipsa suprafetelor de teren disponibil. Consecinte
Decizia numarul 86/C.A. din data de 01.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de constatare a nulitatii absolute a hotararii de consilier local privind concesionarea de bunuri
Sentinta civila numarul 3796 din data de 23.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cerere de primire in Barou cu scutire de examen. Refuzul nejustificat de solutionare a cererii de catre Consiliul Baroului. Solutia ce poate fi pronuntata de instanta in cazul atacarii actului administrativ asimilat. Limitele dreptului la aparare.
Decizia numarul 2010 din data de 22.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cerere de respingere si anulare a hotararii consiliului local cu caracter normativ. Intelesul notiunii de"interes legitim public"
Decizia numarul 454/C.A. din data de 17.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de suspendare a actului administrativ intemeiata pe dispozitiile art. 14 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 112/CA din data de 11.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de suspendare a actului administrativ. Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici. Reorganizare. Caz bine justificat. Pagubaiminenta. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 142/R-CONT din data de 25.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Cerere de suspendare a executarii hotararii consiliului local. Aparenta de legalitate. Imposibilitatea antamarii fondului litigiului
Decizia numarul 803 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Cerere in anulare
Sentinta civila numarul 2724 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Judecatoria Bals

Cerere intemeiata pe dispozitiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, formulata in contradictoriu cu prima ria si consiliul local. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 195 din data de 24.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere interventie in interes propriu. Obligativitatea plangerii prealabile prevazute de art. 7 din Legea 554/2004.
Decizia numarul 724 din data de 06.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Cerere pentru obligarea unui consiliu local de a emite hotarare conform OG 124/1998. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 148 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Cerere privind cenzurarea de instanta de contencios administrativ a modului de acordare a burselor de studiu angajatilor sa i, de institutia de invatamant superior de stat. Actul administrativ producator de efecte juridice
Decizia numarul 64/CA din data de 11.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere suspendare executare act administrativ pana la pronuntarea instantei de contencios administrativ asupra fondului cauzei. Conditii de admisibilitate. Calitate procesuala pasiva
Decizia numarul 54/C.A. din data de 05.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cererea de anulare a actului administrativ de ale carui efecte se bucura o persoana fizica sau juridica trebuie analizata intr-un cadru procesual subiectiv incluzand beneficiarul actului.
Decizia numarul 448 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cererea de suspendare executare act administrativ. Neandeplinirea corelativa a cerintelor art. 14 din Legea 554/2004. Caracterul nefundat al cererii
Sentinta civila numarul 140 din data de 10.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cererea Prefectului de anulare a inmatricularii autovehiculului pe motivul falsitatii chitantei de plata a taxei de poluare.
Decizia numarul 288 din data de 10.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Cerinta motivarii actului administrativ; contestarea actelor premergatoare doar odata cu contestarea actului administrativ solicitat
Sentinta civila numarul 1431 din data de 02.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Certificat de mediu . Obligatia autoritatii de a accepta alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic
Decizia numarul 4248 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

CERTIFICAT DE URBANISM. NATURA JURIDICA. ACTIUNE IN ANULARE
Decizia numarul 10 din data de 24.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Civil - anulare act
Hotararea numarul 4419 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 9732 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 7170 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 8369 din data de 16.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 9350 din data de 11.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 7890 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 6272 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act
Hotararea numarul 5068 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - ANULARE CERTIFICAT DE MOSTENITOR s.a.
Hotararea numarul 8475 din data de 10.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - anulare ordin prefect
Hotararea numarul 2854 din data de 24.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - anulare testament
Hotararea numarul 6556 din data de 05.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTAT. NULIT. ABS. C. V. C. s.a.
Hotararea numarul 4301 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - constatare nulit. abs. a titlului de propriet. s.a.
Hotararea numarul 5469 din data de 27.10.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE
Hotararea numarul 7542 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A CVC s.a.
Hotararea numarul 768 din data de 02.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TESTAMENTULUI s..a
Hotararea numarul 1620 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPR.
Hotararea numarul 5050 din data de 19.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A TITLULUI DE PROPRIETATE
Hotararea numarul 1098 din data de 08.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE CU INSCRIEREA IN FALS A INCHEIERII DE AUTENTIFICARE - DECLINARE
Hotararea numarul 6879 din data de 29.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - CONSTATAREA NULITATII ORDINULUI PREFECTULUI
Hotararea numarul 4791 din data de 12.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - DECLINARE
Hotararea numarul 6839 din data de 05.07.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - REJUDECARE
Hotararea numarul 2539 din data de 18.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - anulare act - REJUDECARE
Hotararea numarul 5486 din data de 12.12.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 4640 din data de 12.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 1624 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 7730 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 2856 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 5633 din data de 22.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic
Hotararea numarul 4533 din data de 20.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic - constatarea nulit. abs. a contractului de vanzare s.a.
Hotararea numarul 3334 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Civil - hotarare care sa tina loc de act autentic - REJUDECARE
Hotararea numarul 2836 din data de 23.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL - LIPSA DE INTERES INSCRIS NOTARIAL
Sentinta civila numarul 12107_158 din data de 25.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Buzau

Civil - obligatie de a face
Hotararea numarul 12141 din data de 17.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

CIVIL. Actiune in revendicare imobiliara , comparatie de titluri. Chemare in garantie formulata de parata AVAS Bucuresti
Sentinta civila numarul 1694 din data de 31.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Patarlagele

CIVILA II. Vanzarea spatii destinate cabinetelor medicale. Drept de dispozitie al unitatilor administrativ teritoriale
Sentinta civila numarul 27 din data de 01.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Comercial - nulitate act juridic
Sentinta civila numarul 758 din data de 07.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Comercial - pretentii
Decizia numarul 20 din data de 18.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Comercial - pretentii - indreptare eroare materiala
Hotararea numarul 4547/2007 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

COMERCIAL. Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 din Legea 59/1934 asupra cecului, in raport de dispozitiile art. 45 din Constitutia Romaniei. Temeinicia cererii de sesizarea Curtii Constitutionale spre a decide asupra exceptiei
Hotararea din data de 25.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Competenta instantei de contencios administrativ de a judeca cereri de reformare a contractelor de vanzare-cumparare, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil
Decizia numarul 754/C.A. din data de 20.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

comunicare informatii
Sentinta civila numarul 558 din data de 14.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Comunicare informatii de interes public
Hotararea numarul 441/CA/2010 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Comunicarea informatiilor de interes public - nume, prenume, domiciliu, persoane fizice. Conditii
Hotararea numarul 213/CA/2010 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Concurs pentru ocuparea unui post de manager cultural - conditi vechimii si a studiilor necesare
Hotararea numarul 529/CA/2010 din data de 01.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Conditii necesare pentru abtinerea avizului de exploatare. Situatii in care refuzul autoritatii publice de a emite avizul nu este nejustificat, in acceptiunea Legii 554/2004.
Decizia numarul 221 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Conditiile de aplicare a unor dispozitiuni din Legea 189/2000. Copil conceput si nascut in timpul refugiului parintilor sa i. (dos. 3178/44/06 Sentinta nr. 126/31.10.06)
Sentinta civila numarul 126 din data de 31.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Conditiile in care se poate solicita desfiintarea sau modificarea unui act administrativ fiscal (decizie de impunere) de catre emitentul actului
Decizia numarul 877 din data de 14.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CONFECT. ACT ADMIS, RESPINS RECONVENTIONALA
Sentinta civila numarul 2272 din data de 06.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

CONFECTIONARE ACT
Sentinta civila numarul 1924 din data de 21.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

Consiliile locale pot hotari cumpararea ori vanzarea unor bunuri ce fac parte din domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, dar aceste operatiuni pot avea loc numai prin licitatie publica organizatain conditiile legii.
Sentinta comerciala numarul 766/2008 din data de 02.07.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Consiliul local are atributii in ceea ce priveste concesionarea bunurilor din proprietatea publica sau privata a comunei astfel incat acesta are competenta de a analiza situatia executarii unui contract de concesiune.
Sentinta comerciala numarul 546/CAF din data de 09.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

CONSTARE NULITATEA ABSOLUTA DECIZIE A. N. R. P.
Hotararea numarul 1 din data de 01.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Constatare incetare de drept a mandatului de primar
Decizia numarul 4346 din data de 12.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Constatare incetare de drept mandat de consilier local
Decizia numarul 2870 din data de 13.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Constatare nulitate absoluta testament
Sentinta civila numarul 2798 din data de 17.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Targu Neamt

constatare nulitate act
Decizia numarul 380/R din data de 15.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Constatarea nulitatii de drept a hotararii de consiliu local cu anularea contractului de prestari servicii incheiat in baza acesteia. Incompatibilitatea unui consilier local, derivand din calitatea sa de administrator al societatii contractante, din ...
Decizia numarul 387/C.A. din data de 11.07.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Constatarea unicitatii certificatului de mostenitor
Decizia numarul 1650 din data de 12.09.2003. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CONT. ADM. Functionari publici. Acordarea indemnizatiei de dispozitiv conform prevederilor Ordinului 496/2003 MIRA
Sentinta comerciala din data de 22.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CONT. ADM. Functionari publici. Cereri privind acordarea suplimentului postului si a suplimentului corespunzator treptei de salarizare, conform art. 31 alin.1 lit.c) si d) din Legea 188/1999
Sentinta comerciala din data de 22.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Buzau

Contencios administratic si fiscal - anulare p.v. de contraventie
Decizia numarul 918 din data de 16.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ
Sentinta civila numarul 352 din data de 02.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Contencios administrativ - anulare hotarare adoptat de consiliul local.
Sentinta civila numarul 528/CA din data de 10.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ anularea partiala a actul administrativ contestat, conform dispozitivului sentintei.
Sentinta civila numarul 132/CA din data de 02.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ si fiscal - anulare act emis de autoritatile publice locale
Sentinta civila numarul 310 din data de 19.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - anulare p.v. de contraventie
Decizia numarul 201 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - contestatie act administrativ
Sentinta civila numarul 164 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - obligatia de a face
Sentinta civila numarul 555 din data de 20.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - suspendare executare act administrativ
Sentinta civila numarul 2/2011 din data de 19.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal - suspendare executare act administrativ
Sentinta civila numarul 9/2011 din data de 12.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ.
Sentinta civila numarul 2779 din data de 12.12.2007. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Anulare act administrativ.
Sentinta civila numarul 947 din data de 04.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ; nelegalitate HCL. Hotararea nr. 195/2006 prin care s-a hotarat schimbarea destinatiei imobilului in litigiu din internat si cantinascolarain bloc de locuinte este lovitade nulitate, intrucat aceasta a fost adoptata de ca t...
Sentinta civila numarul 382/CA din data de 17.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ. Actul administrativ.
Decizia numarul 1548 din data de 06.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contencios administrativ. Anulare act administrativ - admisibilitatea actiunii ce vizeaza anularea certificatului de urbanism.
Decizia numarul 680 din data de 17.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contencios administrativ. Anulare act. Consecinta nepublicarii in Monitorul oficial.
Sentinta comerciala numarul 130 din data de 28.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contencios administrativ. Anularea autorizatiei de construire in ce priveste lucrarile de mansardare a unui bloc prin construirea de noi apartamente la mansarda.
Decizia numarul 59 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Contencios administrativ. Anularea certificatului de incadrare in grad de handicap.
Sentinta civila numarul 913 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contencios administrativ. Autonomia universitarain ceea ce priveste stabilirea criteriilor s standardelor de performanta. Limite
Decizia numarul 229/C.A. din data de 30.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Cerere in anulare a planului urbanistic general. Conditii
Sentinta civila numarul 89 din data de 20.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Olt

Contencios administrativ. Conditiile eliberarii din functie a viceprimarului.
Decizia numarul 1797 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Contencios administrativ. Decizie de sanctionare emisa de Colegiul Medicilor din Romania. Cauze de nulitate. Consecinte
Decizia numarul 232/C.A. din data de 06.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Executarea hotararilor judecatoresti. Specificitatea procedurii. Solicitare intemeiata pe art. 24 din Legea 554/2004. Hotarare judecatoreasca prin care a fost anulatao hotarare a consiliului local. Respingerea actiunii
Decizia numarul 3941 din data de 16.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA. INEXISTENTA VOCATIEI LA ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE DISPOZITIV PREVAZUTA DE LEGEA NR. 138/1999. INTERPRETAREA SI APLICAREA ORDINULUI NR. 496/2003 AL M. A....
Decizia numarul 139/R-C din data de 08.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contencios administrativ. Hotarare a Consiliului Judetean privind declararea unui areal ca zonade risc natural. Conditii. Prematuritate. Limitele controlului de legalitate exonerat de institutia prefectului
Decizia numarul 158 din data de 03.07.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Hotararea Consiliului Local de a trece in proprietatea domeniului public a spatiilor destinate cabinetelor medicale. Nelegalitate
Decizia numarul 207/C.A. din data de 09.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Hotararea consiliului local.
Decizia numarul 1873 din data de 12.09.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Contencios administrativ. Inadmisibilitate.
Sentinta civila numarul 10 din data de 13.01.2005. Pronuntata de Tribunalul Galati

Contencios administrativ. Lipsa cercetarii caracterului eventual vatamator al actului atacat, in conditiile in care acesta nu constituie un act administrativ in sensul art. 2 pct. 1 lit.c) din Legea 554/2004
Decizia numarul 1973 din data de 10.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de scolarizare solicitate in temeiul H. G. nr. 689/1994, pe toatadurata anului scolar pentru care s-au solicitat. Consecinte
Sentinta civila numarul 199 din data de 18.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios administrativ. Suspendarea executarii decoziei emisa de parata, pana la pronuntarea unei hotarari de catre instanta de fond in actiunea in anularea actului administrativ
Sentinta civila numarul 917 din data de 11.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. TERMENUL IN CARE SE POATE REVOCA ACTUL ADMINISTRATIV.
Decizia numarul 1026/R-C din data de 31.10.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Contencios administrativ. Tutela administrativa. Termenul in care putea fi exercitat dreptul
Decizia numarul 257/C.A. din data de 20.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contencios fiscal. Calitate procesuala activa pentru contestarea deciziilor emise in solutionarea contestatiilor. Calea deschisafunctionarului public al organului fiscal. Superiorul ierarhic al persoanei care a emis dispozitia. Contencios administra...
Decizia numarul 1839 din data de 01.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contestare act administrativ fiscal
Sentinta civila numarul 4186 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestare act administrativ unilateral individual. Invocarea nulitatii absolute . Necontestarea punctajului necesar pentru acordarea gradatiei de merit unui cadru didactic . Nelegalitatea acceptiei
Sentinta civila numarul 242 din data de 08.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestarea dispozitiei emisa de primar pentru ocuparea unui post vacant
Sentinta civila numarul 3793 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestarea unei hotariri de desemnare a ofertei cistigatoare pentru atribuirea contractului de achizitie publica si servcii emisa de autoritatea contractanta DGFP Olt
Sentinta comerciala numarul 77 din data de 22.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

contestatie act administrativ
Sentinta civila numarul 920/CAF din data de 20.09.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie act administrativ fiscal
Sentinta comerciala numarul 293 din data de 09.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

Contestatie act administrativ fiscal
Sentinta civila numarul 1170 din data de 16.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

contestatie act administrativ fiscal - Fond
Decizia numarul 10 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie act administrativ fiscal. Sanctiune disciplinara corect aplicata si individualizata.
Sentinta civila numarul 17 din data de 10.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie act administrativ-fiscal. Deducerea TVA pe baza de facturi emise de furnizori inactivi.
Hotararea numarul 4967 din data de 28.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie act administrativ-fiscal. Termen de contestare.
Decizia numarul 6215 din data de 27.11.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Contestatie act administrative fiscal. Necomunicarea actului. Nelegalitatea masurilor de executare.
Sentinta civila numarul 448 din data de 30.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie decizie de impunere. Lipsa procedurii prealabile
Sentinta civila numarul 2148 din data de 27.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de impunere. Transmiterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului de afectatiune profesionala prin mostenire legala
Sentinta comerciala numarul 349/CA/2011 din data de 08.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1153 din data de 03.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Functionari publici, invocarea exceptiei de nelegalitate. Admisibilitatea exceptiei
Sentinta civila numarul 211 din data de 29.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie decizie impunere contributie la CAS
Sentinta civila numarul 915 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie fond sanatate
Sentinta civila numarul 2077 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contestatie formulata impotriva deciziei emise de DGFP pentru necolectarea TVA pentru produsele date membrilor asociati ai unei societati agricole.
Sentinta civila numarul 310 din data de 21.02.2006. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Contestatie impotriva Deciziei pronuntate de Colegiul Medicilor din Romania - Comisia Superioarade Disciplina. Lipsa calitatii procesuale active a partii ce se consideravatamata prin actul medical.
Sentinta civila din data de 16.05.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie impotriva documentatiei de atribuire. Termen de depunere.
Decizia numarul 1518 din data de 08.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 7171 din data de 20.09.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

contestatie la executare
Sentinta civila numarul 4202 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

CONTESTATIE LEGEA NR.9/1998
Sentinta civila numarul 112 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie recalculare pensie militari
Sentinta civila numarul 1866 din data de 02.08.2011. Pronuntata de Tribunalul Arad

Contract de achizitie publica. Pret aparent neobisnuit de scazut. Obligatia autoritatii contractante de a lua in considerare conditiile deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul, organizat ca"persoana fizica autorizata", in raport cu ofe...
Decizia numarul 521/CA din data de 12.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contract de concesiune servicii de asistenta veterinara incheiat pe perioada derulari procedurilor prevazute de OUG 34/2006 privind achizitiile publice, cu ofertantul declarat necastigator. Consecinte
Decizia numarul 751 din data de 10.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Contributie pentru fondul asigurarilor de sanatate - reclamanta a obtinut venituri din salarii
Hotararea numarul 235/CA/2010 din data de 17.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Control administrativ multiplu al actelor de control incheiate de auditorii publici externi. Semnificatia acestuia si urmarile sale in plan procesual, in ceea ce priveste competenta instantelor de contencios administrativ de a solutiona litigiile rez...
Decizia numarul 81/CA din data de 05.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

CONTROL FINANCIAR-FISCAL. TERMEN DE PRESCRIPTIE. SCUTIRE DE PLATA PENTRU ANUMITE CATEGORII DE OBLIGATII BUGETARE.
Decizia numarul 159/R-C din data de 26.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Decizia de angajare a raspunderii solidare a administratorilor si asociatilor unei societati debitoare emisa de D. G. F. P.. Lipsa relei-credinte. Nelegalitate
Decizia numarul 1081/R-CONT din data de 02.05.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Decizia de imputare. Norma juridica a raspunderii administratorilor si directorilor.
Sentinta civila numarul 1416 din data de 16.11.2004. Pronuntata de Tribunalul Galati

Decizie a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Constatarea unor diferente de pret intre listele de preturi de producator piese de schimb si oferta depusa comisiei de evaluare. Consecinte
Decizia numarul 107/CA din data de 25.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Decizie de concediere. Functionar public. Competenta instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 351 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Decizie returnare cetatean strain emisa cu incalcarea reglementarilor privind angajarea in munca. Admisibilitate
Sentinta civila numarul 285 din data de 22.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Declararea judecatoreasca a mortii
Sentinta civila numarul 2450 din data de 04.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Definirea actului administrativ-fiscal. Conditiile cerute pentru sesizarea instantei de contencios administrativ
Decizia numarul 408 din data de 14.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Deoarece alegerea vicepresedintelui consiliului judetean, constituie un imperativ legal care are ca finalitate realizarea administratiei publice locale in interesul colectivitatii (art. 87 din L.215/2001), se impune ca intreaga procedura de alegere sa...
Sentinta civila numarul 55/2009 din data de 06.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Depasirea plafonului de 35.000 de euro si obligatia platii de TVA. Scutiri - agent de asigurare.
Hotararea numarul 210/CA/2010 din data de 16.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie
Hotararea numarul 436/CA/2010 din data de 06.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Dispozitia Primarului de acordare a unor sporuri in conditii vatamatoare este nelegala. Persoanele care ocupa functii de demnitate publica , alese sau numite, nu beneficiaza de premii, de alte sporuri.
Sentinta comerciala numarul 666/CA din data de 05.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Iasi

Dispozitia primarului privind sanctionarea viceprimarului. Legalitate
Sentinta civila numarul 915 din data de 17.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Dispozitie a primarului de declarare a unui autoturism ca abandonat si de trecere in domeniul privat al municipiului
Sentinta civila numarul 969/CA/2008 din data de 16.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Dobanda datorata in cazul restituiri sumei platite cu titlu de taxa speciala pentru autoturisme
Decizia numarul 58/CA din data de 09.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Domeniu public si privat. Schimbare statut juridic. Inadmisibilitatea substituirii in dreptul altor autoritati in ceea ce priveste stabilirea beneficiarului final al masurii.
Decizia numarul 2 din data de 09.01.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Domeniu public. Teren aferent unei case nationalizate. Inaplicabilitatea prevederilor art. 1, art. 3 alin. (4) si art. 7 din Legea 213/1998
Sentinta civila numarul 217 din data de 11.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

DREPT COMERCIAL. ANULARE INCIDENT DE PLATA. LIPSA CALITATII PROCESUALE PASIVE A BENEFICIARULUI C. E. C.-ULUI REFUZAT LA PLATA, INSCRIS IN C. I. P.
Decizia numarul 8/A/C din data de 30.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Drept comercial. Conciliere prealabila
Sentinta civila numarul 1003 din data de 30.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Drept de proprietate publica a statului, administrat de unitati militare si de aviatie. Schimbarea regimului juridic al terenului prin hotarare de consiliu local, in sensul"includerii" in domeniul public al municipiului. Consecinte
Decizia numarul 187 din data de 21.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

DREPT PROCESUAL CIVIL. LEGEA NR.10/2001. EFECTELE CASARII. OBLIGATIA INSTANTEI SA RESPECTE CELE STABILITE PRIN DECIZIA DE CASARE, CHIAR DACA RESPECTIVELE DISPOZITII CONTRAVIN NORMELOR LEGALE IN MATERIE.
Decizia numarul 56/A din data de 06.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Dreptul administratiei publice locale. Anulare hotarare consiliu local de aprobare P. U. Z. pentru o suprafata de teren aflata in domeniul privat al statului si concesionataS. N. C. F. R., fara acordul concesionarei. Consecinte
Decizia numarul 531/CA din data de 28.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Drepturi salariale cuvenite functionarilor publici. Termenul si procedura de atacare a nivelului de salarizare
Decizia numarul 608/CA din data de 15.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Drepturi salariale suplimentare. Dreptul legiuitorului de a inceta acordarea beneficiului. Momentul in care interdictia compensarii chiriei intrain vigoare, in cazul de exceptie al contractelor de inchiriere incheiate cu rude de pana la gradul II in...
Decizia numarul 456/C.A. din data de 13.07.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Eliberare din functia publica detinuta. De cand se calculeazadreptul de a contesta masura
Decizia numarul 590/CA din data de 01.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Eliberarea certificatului de urbanism, in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Refuz solutionare. Conditii de admisibilitate
Decizia numarul 461/C.A. din data de 17.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Eliminarea din examenul de bacalaureat ca urmare a unei tentative de fraudare. Interdictia de a participa la urmatoarele sesiuni de bacalaureat . Intelesul notiunii de act administrativ. Suspendarea executarii actului administrativ - Conditii.
Decizia numarul 2180 din data de 29.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

evacuarea
Sentinta civila numarul 11018 din data de 10.06.2011. Pronuntata de Judecatoria Iasi

Exceptia de nelegalitate a certificatului de urbanism. Inadmisibilitate.
Decizia numarul 713 din data de 28.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel PloiestiComentarii ref. Sentinta civila numarul 706 din data de 21.02.2012 pronuntata de Tribunalul Gorj

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

Jebelean Lidia comenteza: ''Buna ziua,

Detin un Titlu de proprietate comun pentru suprafata de 9,088 ... »»''

dan comenteza: ''DNA SA SE SESISEZE IN LEGATURA CU ABUZURLE FACUTE LA COMANDA DE MORIE COMANDANTUL DE LA SADU IN FAVOAREA LUI FANE DOGARU ... »»''

iON comenteza: ''CAUTATI PE NET CE A FACUT LA HERCULANE IN 2008, GALERIILE MOBILEI.....MULTE AFACERI DUBIOASE SI CUNOSC DIN SURSE SIGURE ... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal