Institutii Publice: Recalculare pensie grefier
Asistenta Juridica

Prima Pagina          
Cautare generala

InfoDosar.ro
Cauta online dosarul din Instanta:
-Administratie
Institutii Publice

   Consiliile Judetene
   Judetele Romaniei
   Prefecturi
   Primarii
   Evidenta Populatiei
   Directiile de Pasapoarte
   Directiile Eliberari Pemise si Inmatriculari
   Directii de Statistica
   Arhivele Nationale
   Agentiile Domeniilor Statului
   Administratii ale Apelor Romane
   Drumurile Nationale
   Autoritati Sanitar-Veterinare
   Oficiile pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
   Oficii Judetene de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
   A.P.I.A.
   Oficii Judetene pentru Consultanta Agricola
   Directiile de Agricultura
   Directiile FitoSanitare
   Ocoale Silvice
   Asociatii de Vanatoare si Pescuit
   Regiunile de Dezvoltare
   Agentiile pentru Protectia Mediului
   Casele de Asigurari de Sanatate
   Casele de Pensii
   Agentii de Somaj
   Asociatia Nevazatorilor
   Protectia Copilului
   Agentii Teritoriale pentru Prestatii Sociale
   Compartimente A.N.E.S.
   Consilii de Formare Profesionala
   Cartelul "Alfa"
   Administratiile financiare
   Trezorerii
   Camerele de Comert
   Curtile de Conturi
   Garzile Financiare
   Protectia Consumatorului
   Consiliul Concurentei
   Corpul Contabililor Autorizati
   Lista Contabililor Autorizati
   Lista Consultantilor Fiscali
   Tabloul arhitectilor din Romania
   Serviciile Judetene de Metrologie Legala
   Centre Evaluatori ANEVAR
   Agentiile pentru Conservarea Energiei
   CENTROCOOP
   ANCOM (ANRCTI)
   Inspectorate Scolare Judetene
   Directii Tineret
   Directii Judetene pentru Sport
   Federatii de Sport
   Biblioteci Judetene
   Directii Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
   Centre Judetene pentru Cultura Traditionala
   Muzee Judetene
   Biserici si Culte
   Teatre Judetene
   Federatia Sindicala "Spiru-Haret"
   Barouri de avocati
   Tabloul avocatilor
   Tabloul mediatorilor
   Birouri Avocatul Poporului
   Birouri de Cadastru
   Instante de Judecata
   Parchete
   Penitenciare
   Institute de Medicina Legala
   Notari Publici
   Executori Judecatoresti
   Lichidatori
   Consilieri Proprietate Intelectuala
   Traducatori Autorizati de MJ
   Colegiile Farmacistilor
   Colegiile Medicilor
   Colegiile Medicilor Dentisti
   Ordinul Asistentilor Medicali
   Spitale
   Centre Judetene Antidrog
   Centre de Transfuzie Sanguina
   Directiile de Sanatate Publica
   Crucea Rosie Romana
   Inspectorate de Stat in Constructii
   Auditori Energetici
   Inspectorate de Munca
   Garzile de Mediu
   Vamile
   I.S.U.
   InfoTrafic
   S.R.I.
   Birourile de Imigrari
   Autoritatile pentru Straini
   Politia Romana
   Jandarmeria Romana
   Centre Militare Judetene
   CREDITCOOP
   Casele de Ajutor Reciproc
   Retea CEC Bank
   Retea BCR
   Retea BancPost
   Retea BRD
   Retea Raiffeisen
   Retea Banca Carpatica
   Retea Banca Transilvania
   Retea Romextera Bank
   Oficii Postale
   Agentiile de Voiaj si Statiile CFR
   ARR-uri
   RAR-uri
   Statele Lumii
   Misiunile Diplomatice

 

 

Asistenta Juridica » Jurisprudenta » Curtea de Apel Brasov


Recalculare pensie grefierDecizia numarul 404/R din data de 07.04.2011
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov


Avocat Baroul Bucuresti Asistenta si reprezentare juridica la toate instantele de judecata www.cabinetonline.ro
[Sediu cabinet]


Recalculare pensie grefier
Instanta a constatat ca prin sentinta civila nr. 1625/2010 a Tribunalului Covasna s-a admis contestatia formulata de contestatoarea F.A.M. in contradictoriu cu intimata C.J.P. CV si s-a a dispus anularea deciziei nr. 105533 emisa de intimata la 3 septembrie 2010 privind recalcularea pensiei de serviciu.
Pentru a pronunta aceasta hotarare Tribunalul Brasov a retinut urmatoarele :
Prin decizia nr. 105533 din 3.02.2010(f.13), emisa de C.J.P. Cv., contestatoarei i s-a stabilit dreptul de pensie serviciu la suma de 3.250 lei, incepand cu 1.03.2007, raportat la un stagiu de cotizare realizat de 34 ani si 9 luni, in temeiul art. 68 alin. 1 din L. 567/2004.
Ulterior prin Decizia cu acelasi numa r din 3.09.2010 s-a procedat la recalcularea cuantumului pensiei de serviciu la valoarea de 1.195 lei(f.12).
Conform, art. 1 lit. c) din L. 119/2010, pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea devin pensii in sensul L. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigura ri sociale cu modifica rile si completa rile ulterioare.
Deci, practic prin acest act normativ s-a impus desfiintarea pensiei de serviciu reglementata de L. 567/2004.
Autoritatea intimata, in aplicarea acestor prevederi legale a recalculat drepturile de pensie ale contestatoarei prin decizia criticata, amintita anterior.
La recalculare s-au luat in considerare, potrivit art. 5 alin. 2 din HG nr. 737/2010, anexa nr. 3 din L. 19/2000, actualizata stagiul complet de cotizare in functie de data nasterii, cum este detaliat in anexa nr. 9 din Ordinul 340/2001 de aprobare a normelor de aplicare a legii.
Dupa recalcularea dreptului de pensie, contestatoarei s-a redus semnificativ suma care i se va pla ti in continuare, respectiv cu peste 50%, cea ce reprezinta o ignorare a principiilor si regulilor statornicite de CEDO si jurisprudenta sa in aceasta materie
Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului la art. 1 consacra respectarea dreptului de proprietate a bunurilor apartinand persoanelor fizice sau juridice in sensul ca nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauze de utilitate publica, in conditiile prevazute de lege cu respectarea principiilor generale ale dreptului international.
In aliniatul 2 a aceluiasi articol este specificat dreptul statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a asigura folosinta bunurilor, conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor, a altor contributii sau a amenzilor.
Jurisprudenta CEDO este consecventa pe linia data definitiei date notiunii de " bun " si anume ca acesta inglobeaza orce interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economica. Dreptul la pensie poate fi asimilat, fara nici un dubiu dreptului de proprietate iar pensia unui bun apartinand dreptului de proprietate privata.
In speta contestatoarea invoca legitimitatea unei valori patrimoniale cu semnificatie de drept castigat, recunoscut, executat in temeiul legii speciale nr. 567/2004, clara, fara nici o posibilitate de interpretare care i-a permis pe termen scurt sau lung sa-si planifice modul de viata pentru sine si familia sa.
Or, in cauza la data interventiei intempestive a L. 119/2010 contestatoarea detinea un bun actual in acceptiunea conventiei ce i-a fost inla turat prin efectele negative asupra substantei dreptului sa u.
Adeva rat ca, desfiintarea pensiei de serviciu trebuie analizata si prin prisma limita rilor prevazute de Conventie, respectiv ingerinta sa fie prevazuta de lege.
Cerinta aceasta este realizata in cauza intrucat inla turarea pensiei de serviciu s-a finalizat prin act normativ cu putere de lege.
La aceasta conditie trebuie insumata si componenta caracterului clar, previzibil a unei legi, mai ales in situatia in care inregistreaza consecinte negative in planul drepturilor pecuniare subiective ale persoanelor.
Pornind de la acest rationament, in anul 2007 cand s-a pensionat, contestatoarea nu a prevazut si nu avea cum sa prevada problema schimba rii legii care i-a adus diminuarea substantiala a veniturilor obtinute din pensie.
Un alt element esential este ca, trebuie sa existe un scop legitim pentru luarea masurii de desfiintare a dreptului examinat.
Acest aspect lasa de dorit deoarece, cum se poate observa prin expunerea de motive a L. 119/2010 s-a justificat ca" se impune adoptarea unor masuri cu caracter exceptional prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 2010" datorita evolutiei crizei economice in anul 2009, a extinderii acesteia si in 2010 precum si acordurile de imprumut cu organismele financiare internationale".
Masurile concrete pentru atingerea acestor deziderate ra man insa la discretia Statului.
Desfiintarea pensiilor de serviciu pentru anumite categorii de fosti salariati bugetari in sensul diminua rii cu mult a drepturilor cuvenite, calificate ca avand natura juridica a unor masuri cu caracter exceptional vine in contradictie cu art. 53 din Constitutie, intrucat lipseste una din caracteristicile esentiale si anume caracterul temporar, limitat in timp din moment ce recalcularea pensiilor de serviciu prin desfiintarea acestora este definitiv si nu temporar.
Scopul urma rit a fost, adeva rat diminuarea cheltuielilor bugetare dar si realizarea unei " drepta ti sociale" instituind pe aceasta cale un regim de pensii bazat pe principiul contributivita tii.
O alta cerinta care nu trebuie trecuta cu vederea este cea a raportului rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul avut in vedere pentru utilizarea lui.
In speta, aceasta conditie a fost nesocotita, diminuarea cu peste 50% a pensiei contestatoarei nu poate fi socotita ca fiind rezonabila, proportionala.
Pe de alta parte, Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu garanteaza un anumit cuantum al pensiei insa daca autorita tile statului il micsoreaza semnificativ prin masuri legislative se aduce atingere insa si substantei dreptului insusi.
In cauza Muller versus Austria, CEDO a decis ca " o reducere substantiala a nivelului pensiei ar putea fi considerata ca afectand substanta dreptului de proprietate si chiar a insusi dreptului de a ra mane beneficiar al sistemului de asigura ri de ba tranete".
Din ratiuni de echitate, pentru asigurarea unui nivel de trai decent, legiuitorul in anul 2004 a inteles ca este necesar sa asigure un sistem de pensie diferit in privinta unor categorii profesionale care pe timpul desfa sura rii raporturilor juridice de munca au fost supuse unor interdictii si incompatibilita ti severe aflandu-se in imposibilitatea de a apela la obtinerea unor venituri suplimentare din alte surse, cum este si cazul contestatoarei care un numa r mare de ani a exercitat o functie auxiliara de specialitate in sistemul justitiei.
Fata de aceste considerente tribunalul a apreciat ca, contestatoarei i s-au inca lcat drepturi ocrotite de Conventia Europeana a Drepturilor Omului iar in raport cu art. 11 din Constitutia Romaniei, Statul Roman este dator sa indeplineasca intocmai si cu buna credinta obligatiile ce decurg din tratatele la care este parte si care sant componente ale dreptului intern.
Art. 20 din legea fundamentala statueaza ca, drepturile si liberta tile ceta tenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si celelalte tratate la care Romania este parte. Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte si legile interne, prioritate au reglementa rile internationale cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.
In alta ordine de idei, in cauza a fost ignorat si principiul neretroactivita tii legii civile statornicit de art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei" legea dispune numai pentru viitor cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile", cea ce inseamna ca legea se aplica numai faptelor, situatiilor petrecute in intervalul de timp de la intrarea in vigoare si pana la iesirea sa din vigoare, nu faptelor generate anterior intra rii ei in vigoare.
De asemenea, acestui principiu se poate ada uga si regula " tempus regit actum", conform careia o situatie juridica produce efectele prevazute de legea civila aflata in vigoare la data aparitiei sale sau orice act juridic este guvernat de legea timpului in care s-a na scut.
Ca atare, dreptul la pensie a reclamantei s-a deschis sub imperiul L.567/2004, act normativ care in prezent este in vigoare, nefiind abrogat expres si sub incidenta caruia se afla proteguit dreptul contestatoarei, deci reglementa rile L. 119/2010 nu pot fi aplicate cu efecte retroactive.
In consecinta, instanta a dat eficienta juridica dispozitiilor CEDO, Constitutie Romaniei ga sind contestatia intemeiata drept . Impotriva hotararii de mai sus a formulat recurs intimata C.J.P. Cv., iar prin motivele de recurs hotararea a fost criticata pentru inca lcarea prevederilor art. 3 din Legea 119/2010 si a art. 2 din HG nr. 737/2010 care stipuleaza clar ca pensiile de serviciu ale personalului auxiliar al instantelor "cuvenite sau aflate in plata" se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fieca rei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea 19/2000. Din punctul de vedere al nerespecta rii principiului neretroactivita tii legii civile, prin motivele de recurs se arata ca recalcularea pensiei contestatoarei nu s-a realizat cu data deschiderii dreptului la pensie, retroactiv, ci de la data intra rii in vigoare a actului normativ care stabileste obligativitatea recalcula rii pensiilor de serviciu.

Analizand solutia primei instante prin prisma motivelor de recurs, dar si sub toate aspectele invocate de contestatoare conform art. 304 indice 1 cod procedura civila, curtea a retinut ca recursul intimatei este fondat pentru urmatoarele considerente:

Comparand cuantumul pensiei de serviciu de care reclamanta a beneficiat in temeiul legii nr. 567/2004 cu drepturile de pensie rezultate in urma aplica rii legii nr. 19/2000 rezulta o diferenta de 2055 lei, ceea ce inseamna o micsorare cu 63, 23%. Solutia primei instante este fundamentata pe aplicarea directa a Conventiei Europene a Drepturilor Omului (denumita in continuare Conventia) si inla turarea normelor de drept intern cuprinse in Legea 119/2010 prin care se recalculeaza pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate pe mai multe considerent: ca aceste norme interne aduc atingere notiunii de "bun" astfel cum aceasta a fost conturata in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) dar si teoriei drepturilor castigate fara ca ingerinta statului pe ta ramul unui drept de proprietate castigate sa fi fost prevazuta de lege, fara sa existe un scop legitim pentru luarea masurii de discriminare radicala a unor pensii speciale si fara sa existe un raport rezonabil de proportionalitate intre mijloacele utilizate si scopul avut in vedere pentru utilizarea lui.
De asemenea, prima instanta a constatat ca norma interna aplicabila in cauza incalca principiul constitutional al neretroactivita tii legii civile.
O prima problema care se pune este aceea de a stabili daca o instanta de drept comun se poate pronunta cu privire la respectarea Conventiei ca efect al aplica rii unei legi intr-un caz concret in conditiile in care Curtea Constitutionala a declarat deja ca legea este constitutionala .
Prin aceasta decizie C.C. a analizat constitutionalitatea legii si in raport cu dispozitiile art. 15 alin 2 din Constitutie, abordand si respectarea principiului neretroactivita tii legii civile.
Curtea a retinut ca textele legale criticate afecteaza pensiile speciale doar pe viitor, si numai in ceea ce priveste cuantumul acestora nu si stagiul efectiv de activitate, varsta eligibila.
Aceste statuari ale CC nu pot fi modificate de o instanta de drept comun in interpretarea aceluiasi principiu, acela al neretroactivita tii legii civile.
In practica CEDO s-a statuat ca instantele nationale pot si chiar au obligatia de a da prioritate conventiei atunci cand standardul fixat de legea constitutionala interna este mai mic decat cel fixat de CEDO, astfel incat, desi legea este declarata constitutionala, ea poate, in circumstante concrete si particulare, sa incalce Conventia.
Constitutia Romaniei consacra si garanteaza atat inviolabilitatea dreptului de proprietate privata (art. 44 si 136 al. 5), dreptul ceta tenilor la pensie si la un nivel de trai decent (art. 47), conditiile privind restrangerea exercitiului unor drepturi si liberta ti (art. 53), egalitatea de drepturi a ceta tenilor art. 16 al. 1), dar si neretroactivitatea legii civile (art. 15 al. 2), iar nivelul de protectie constitutionala al acestor drepturi este cel putin la nivelul normelor internationale in domeniul drepturilor omului .
Verificand conformitatea Legii 119/2010 cu principiile si drepturile constitutionale mai sus aratate, Curtea Constitutionala, prin decizia nr. 871/25.06.2010 a constatat ca legea este constitutionala. Este adeva rat ca prin deciziile de neconstitutionalitate Curtea Constitutionala verifica doar conformitatea in abstract a legii cu Constitutia, in timp ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului se pronunta asupra interpreta rii si aplica rii in concret a legii, verificand efectele pe care le poate avea aplicarea unei legi la o anumita stare de fapt.
Acest lucru inseamna ca instantele de drept comun au obligatia de a respecta statua rile Curtii Constitutionale si doar in mod cu totul si cu totul exceptional poate constata ca o anumita norma, declarata constitutionala, produce efecte contrare Conventiei intr-un caz concret, in functie de circumstantele spetei, iar nu in general, in abstract.
In stabilitatea efectelor contrare Conventiei intr-un caz dat, instantele nationale trebuie sa aiba in vedere si jurisprudenta CEDO cu privire la definirea principiului ori dreptului pretins inca lcat, iar hotararea data trebuie sa se circumscrie limitelor stabilite in situatii similare, nefiind admisibil ca instantele nationale sa la rgeasca sfera definirii unui drept sau principiu, acest atribut apartinand in exclusivitate Curtii Europene a Drepturilor Omului. In acest sens, este adeva rat ca prin jurisprudenta CEDO s-a stabilit ca notiunea de "bun" inglobeaza orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economica, astfel ca dreptul la pensie poate fi asimilat unui drept de proprietate, iar pensia unui bun proprietate privata. Cu toate acestea, jurisprudenta CEDO a precizat ca acest lucru nu inseamna o garantare a dreptului de a primi o pensie intr-un anumit cuantum . Dreptul ocrotit prin art. 1 din protocol nr. 1 la Conventie nu este un drept absolut, el comportand limita ri aduse de catre stat, care sub acest aspect are o larga marja de apreciere. In acest sens, CEDO a acceptat reduceri substantiale ale cuantumului unor pensii sau altor beneficii de asigura ri sociale fara a ajunge la concluzia inca lca rii art. 1 al Protocolului nr. 1.
Astfel, in cauza Callejas contra Spaniei din 18.06.2002 s-a constatat ca reducerea cu 66% a pensiei principale nu constituie o inca lcare a dreptului de proprietate. De asemenea in cauza Hasani contra Croatiei (30.09.2010) reclamanta a invocat o inca lcare a dreptului de proprietate deoarece la data nasterii copilului legea prevedea o indemnizatie de maternitate pana la implinirea varstei de 3 ani, iar dupa 1 an legea a fost modificata in sensul ca indemnizatia se acorda doar pana la implinirea varstei de 1 an, situatie in care reclamantei i-a incetat plata acestei indemnizatii . CEDO a retinut ca art. 1 din Protocolul nr. 1 nu confera dreptul de a obtine proprietatea asupra unui bun .
Trebuie remarcat faptul ca notiunea de "bun ", in sensul Conventiei se poate aplica, tinand cont de natura pensiei - pensie speciala - partii contributive a pensiei de serviciu, pentru care trebuie sa existe garantii., nu si suplimentului-partea necontributiva, ce se suporta din bugetul de stat. Aceasta distinctie dintre beneficiile de natura contributiva si cele necontributive sub aspectul incidentei art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, este abnotata chiar si de CEDO in cauza Andrejeva impotriva Letoniei, 2009.
Aceasta prevedere nu restrictioneaza in nici un fel libertatea statului de a decide sa instituie sau nu o anumita forma de asistenta sociala sau o anumita schema de asigura ri sociale sau sa abroge felul sau cuantumul beneficiilor pla tite in cadrul acestor scheme.
In consecinta, este la libera apreciere a statului de a decide cu privire la aplicarea orica rui regim de securitate sociala sau de a alege tipul ori cuantumul beneficiilor pe care la acorda, singura conditie impusa statului este aceea de a respecta art. 14 din Conventie, privind nediscriminarea.
Cu toate acestea, ingerinta statului trebuie sa corespunda celor 3 limita ri, conditii impuse de art. 1 din Conventie: a) ingerinta sa fie prevazuta de lege b) sa existe un scop legitim c) sa existe un raport rezonabil de proportionalitate
Prima conditie este satisfacuta in cauza deoarece limita rile aduse unor drepturi de pensie s-au realizat printr-o lege (Legea 119/2010).
Scopul legitim urma rit prin luarea masuri a fost determinat de necesitatea diminua rii cheltuielilor bugetare si instituirea unui regim egalitar de pensii avand la baza principiul contributivita tii si eliminarea inechita tilor existente in sistem si nu in ultimul rand, situatia de criza economica si financiara cu care se confrunta statul.
In analiza respecta rii conditiei proportionalitatii trebuie avut in vedere, astfel cum a subliniat si Curtea Constitutionala, ca masurile instituite prin legea noua nu aduc atingere componentei contributive a dreptului reclamantei la pensie, fiind afectata doar componenta necontributiva care este supusa practic conditiei ca statul sa dispuna de resursele financiare pentru a putea fi acordata.

Comparand cuantumul pensiei de serviciu de care reclamanta a beneficiat in temeiul legii nr. 567/2004 cu drepturile de pensie rezultate in urma aplica rii legii nr. 19/2000 rezulta o diferenta de 2055 lei, ceea ce inseamna o micsorare cu 63, 23%.
Transformarea pensiei de serviciu a reclamantei dobandita in temeiul art. 68 din Legea 567/2004 intr-o pensie de limita de varsta al carui cuantum s-a diminuat in mod semnificativ reprezinta in mod cert o ingerinta din partea Statului Roman, insa analiza conditiei proportionalitatii trebuie sa tina cont in ce masura reclamanta si familia sa a fost lipsita in mod efectiv de mijloacele de subzistenta.
Ori, cuantumul redus al pensiei in litigiu reprezinta aproximativ dublul salariului minim pe economie ceea ce reprezinta un salariu mediu net pe economie.
De asemenea, pensia reclamantei recalculata reprezinta de peste 3 ori nivelul pensiei minime de 350 lei stabilit pe anul 2011( redenumita " indemnizatie sociala pentru pensionari" conform art. 7 Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar) si se afla in jurul unei pensii medii lunare.
Prin urmare, nu se poate retine ca prin masura luata reclamanta a fost lipsita de mijloacele de subzistenta.
In ceea ce priveste respectarea principiului egalita tii si nediscrimina rii, Curtea retine ca noua lege a pensiilor in forma in care a fost adoptata, a afectat toate pensiile de serviciu stabilite prin legi speciale, tocmai pentru eliminarea gravelor inechita ti din sistem, existand un decalaj urias intre cea mai mica pensie si cea mai mare pensie pla tita de stat generata de aparitia unor sisteme speciale de pensii publice care au introdus o serie de privilegii si tratamente favorabile unor categorii profesionale.
Din analiza cuprinsului noii legi de pensionare se observa ca, in realitate, categoria profesionala a reclamantei nu a fost supusa unui regim diferentiat fata de alte categorii socio-profesionale, legiuitorul alegand sa abroge toate categoriile de pensii speciale, fara nici o distinctie, si sa le supuna unui regim de stabilire si calculare unitar aplicabil tuturor celorlalti beneficiari ai sistemului de asigura ri sociale de stat.
In ceea ce priveste o pretinsa discriminare rezultata din practica neunitara a instantelor judecatoresti in materia acorda rii drepturilor ce fac obiectul prezentei actiuni, discriminare rezultata din hotarari judecatoresti potrivnice pronuntate de instante diferite cu privire la situatii juridice similare, curtea retine ca nu au relevanta in solutionarea prezentei cauze cata vreme in sistemul nostru judiciar precedentul judiciar nu constituie izvor de drept. Eventualele discrimina ri care rezulta din acte ale celor trei puteri (legi, acte administrative, acte normative prin imputernicirea data de parlament si hotarari judecatoresti) pot fi inla turate doar prin mijloace speciale reglementate in acest sens prin Constitutie si celelalte legi. In acest sens interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul Romaniei, constituie un obiectiv primordial al actului de justitie iar implinirea acestui deziderat poate fi realizat doar prin ca ile prevazute de lege la momentul actual, respectiv prin sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de catre instantele judecatoresti.
Cererea adresata unei instante de drept comun de a constata existenta unei discrimina ri in cazul unor hotarari judecatoresti potrivnice nu se circumscrie dispozitiilor speciale ale OG Nr.137/2000 intrucat discrimina rile reglementate in acest act normativ au in vedere deosebirile realizate pe baza de rasa, etnie, religie, etc., ori hotararile judecatoresti potrivnice invocate ca izvor al discrimina rii, ca de altfel, in principiu, orice hotarari judecatoresti, nu au la origine deosebiri de acest gen, solutia diferita a instantelor bazandu-se pe interpretarea proprie data legilor aplicabile situatiei juridice respective.
Fata de aceste considerente, curtea retine ca solutia primei instante este data cu ignorarea dispozitiilor art. 1.5 si art. 12 din Legea privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor astfel incat, in temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedura civila solutia primei instante va fi modificata in tot in sensul respingerii actiunii principale.
Decizia civila Nr. 404/R/7 aprilie 2011 - C.S.

Alte spete din domeniul Pensii

. Lipsa de temei legal a obligarii Casei judetene de pensii la luarea in calcul a unor drepturi salariale pentru care nu s-au virat contributiile la bugetul asigurarilor sociale
Decizia numarul 614 din data de 08.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Acordarea pensiei militare de serviciu. Aplicarea disp. art. 5 alin.1 lit.n din Legea 341/2004 privind reducerea varstei de pensionare. Transformarea pensiei anticipate in pensie pentru limita de varsta
Decizia numarul 1189R din data de 26.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea punctajului suplimentar corespunzator stagiului de cotizare realizat de catre asigurat in grupa I si II de munca
Decizia numarul 941 din data de 03.06.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Acordarea sporurilor la pensie conform adeverintelor eliberate in baza procedurii OUG 4/2005 se justifica doar in ipoteza in care angajatorul a achitat contributiile de asigurari sociale
Decizia numarul 486 din data de 04.09.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Actiunea de reducere a pensiei de intretinere poate fi introdusa odata cu ivirea situatiei care justifica reducerea, veniturile de la aceasta data fiind cele care se iau in calcul pentru a se stabili daca actiunea este sau nu admisibila, neexistand n...
Sentinta civila din data de 30.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Actualizare pensie magistrat.
Decizia numarul 2656 din data de 31.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Actualizare pensie serviciu personal auxiliar de specialitate, momentul aplicarii dispozitiilor OUG 100/2008.
Sentinta civila numarul 682 din data de 17.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Actualizare pensie. Procuror pensionat. Obligarea parchetului la emiterea unei adeverinte-tip care sa cuprinda sporul de 50% pentru risc si suprasolicitare neuropsihica
Decizia numarul 3702 din data de 11.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Anulare decizie pensionare
Sentinta civila numarul 570 din data de 23.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Anulare decizie pensionare si emiterea unei noi decizii
Sentinta civila numarul 1278 din data de 01.09.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Aplicarea anexei 3 din Legea 19/2000 si a anexei 9 din Ordinul 340/2001
Decizia numarul 1472/R din data de 17.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Aplicarea art. 42 alin. 4 din Codul familiei. Corelarea cu prevederile art. 1147 pct. 3 din Codul civil
Decizia numarul 75 din data de 29.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Aplicarea art. 78 alin.8 din Legea nr.19/2000 privind majorarea punctajului pentru stagiul realizat dupa indeplinirea conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta.
Decizia numarul 1717 din data de 26.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Aplicarea principiul dreptului comunitar ce vizeaza protectia particularilor in raport cu bancile sau institutiile de stat
Sentinta civila numarul 176/C din data de 08.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Art.533C.civ. Regula platii pensiei de intretinere in rate periodice. Conditiile platii anticipate a unei sume globale.
Decizia numarul 1394 din data de 30.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1924 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1926 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 1930 din data de 16.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

asigurari sociale - contestatie decizie pensie. calcul stagiu cotizare
Sentinta civila numarul 45 din data de 09.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Asigurari sociale - recalculare pensie. Exceptia prematuritatii actiunii invocata din oficiu
Decizia numarul 329/R din data de 23.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Asigurari sociale.
Decizia numarul 4195 din data de 21.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

ASIGURARI SOCIALE. Contestatie impotriva deciziei de pensionare.
Sentinta civila numarul 1349 din data de 12.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Asigurari sociale. Pensie anticipatapartiala. Stagiu de cotizare. Ucenic salarizat.
Decizia numarul 528 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Asigurari sociale. Pensii
Sentinta civila numarul 933/D din data de 28.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale. Pensii
Sentinta civila numarul 1071/D din data de 19.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale. Pensii.
Sentinta civila numarul 988 din data de 09.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Asigurari sociale. Pensii.
Sentinta civila numarul 1060/D din data de 17.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

ASIGURARI SOCIALE. PENSIONARE SUB IMPERIUL LEGII NR.3/1977 PENTRU PERSOANELE CARE AU LUCRAT IN LOCURI DE MUNCA INCADRATE IN GRUPA I SAU A II-A DE MUNCA. INAPLICABILITATEA DISPOZITIILOR H. G. NR.267/1990 SI H. G. NR.1550/2004.
Decizia numarul 374/R-CA din data de 27.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

ASIGURARI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea sporului de munca nenormatapeste programul de lucru.
Sentinta civila numarul 1711 din data de 18.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

ASIGURARI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor reprezentand sporuri cu caracter permanent incasate de reclamant.
Sentinta civila numarul 1965 din data de 15.12.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

ASIGURARI SOCIALE. Recalculare pensie cu valorificarea veniturilor suplimentare cu caracter permanent realizate si precizate prin adeverinta eliberata de fostul loc de munca.
Sentinta civila numarul 1781 din data de 25.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

ASIGURARI SOCIALE. Recalcularea drepturilor de pensie cu valorificarea sumelor reprezentand ore festive, festive suplimentare si ore suplimentare efectuate de reclamant si mentionate in adeverinte, potrivit principiului contributivitatii. Art. 2 lit....
Sentinta civila numarul 573 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Asigurari sociale. Reducerea varstei de pensionare pentru cadrele militare
Sentinta civila numarul 493 din data de 15.06.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Asigurari sociale. Stabilirea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au lucrat in strainatate.
Decizia numarul 1395R din data de 05.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de pensionarii.
Decizia numarul 1898 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Baza de calcul a pensiei de serviciu a magistratului
Decizia numarul 614 din data de 07.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calcul pensie anticipatapartiala fara a se avea in vedere adeverinte care atestaactivitate desfasuratain grupa a-II-a de munca ; consecinte.
Decizia numarul 285 din data de 07.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

Calcularea stagiului de cotizarea in cazul persoanele pensionate in temeiul Legii 19/2000 si care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa II de munca
Decizia numarul 565 din data de 25.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Calculul contributiei de asigurari de sanatate
Sentinta civila numarul 5329/08.04.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Calitatea procesuala a Casei Judetene de Pensii in cadrul actiunilor in constatarea perioadei ca fiind lucratain grupa a II-a de munca.
Decizia numarul 661 din data de 14.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Caracterul nelegal al diminuarii punctajului obtinut in baza art. 180 din Legea 19/2000.
Sentinta civila numarul 375/F/2008 din data de 23.06.2008. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Cerere de ordonanta presedintiala avand ca obiect suspendarea deciziei de revizuire si modificare a pensiei de serviciu stabilita prin decizie
Sentinta civila numarul 966 din data de 18.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Cerere de pensionare formulata in baza Legii 226/2006. Conditii de pensionare. Stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani in conditii speciale.
Decizia numarul 300/AS/ din data de 25.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cerere de recalculare a pensiei pe baza veniturilor obtinute in acord global. Revirimentul de jurisprudentaca urmare a pronuntarii deciziei nr.30/2009 de catre Inalta Curtea de Casatie si Justitie
Decizia numarul 273 din data de 19.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cerere de recalculare pensie pentru limita de varsta. Stagiu complet de cotizare pentru perioada 01.07.1997 - 31.03.2001. Vechimea minimade 20 de ani in grupa I-a de munca - stagiu complet de cotizare
Sentinta civila numarul 760 din data de 05.04.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

cerere de reducere a pensiei de intretinere datorata minorului
Hotararea numarul 1006 din data de 18.07.2008. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Cerere pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 2942 din data de 20.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Cererea de recalculare pensie
Sentinta civila numarul 2450 din data de 28.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Cererea de recalculare pensie pentru limita de varsta. Stagiu complet de cotizare pentru vechimea in munca in perioada 01 iulie 1997 - 31 martie 2001 . Vechimeaminimade 20 de ani in grupa I de munca - stagiul complet de cotizare
Sentinta civila numarul 411 din data de 22.02.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

CEREREA DE RECALCULAREA PENSIEI PENTRU LIMITA DE VARSTA
Sentinta civila numarul 3883 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Chiar daca in anexa 3 a Legii 19/2000 nu se prevede expres si anul in care trebuie sa fie nascuta persoana, asa cum se prevede in anexa 9 din Normele metodologice, din continutul anexei 3 a Legii 19/2000, reiese ca varstele standard de pensio...
Sentinta civila numarul 2440/F/2010 din data de 03.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

CIVIL. Asigurari sociale. Anularea deciziei de incetare a platii pensiei de invaliditate emisa de casa judeteana de pensii. Neatacarea deciziilor de revizuire a deciziilor asupra capacitatii de munca ce au stat la baza emiterii deciziei de incetare a...
Sentinta civila numarul 1233 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL. Asigurari sociale. Anularea deciziei de incetare a platii pensiei de invaliditate emisa de casa judeteana de pensii. Neatacarea deciziilor de revizuire a deciziilor asupra capacitatii de munca ce au stat la baza emiterii deciziei de incetare a...
Sentinta civila numarul 1233 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL. Asigurari sociale. Anularea deciziei de incetare a platii pensiei de invaliditate emisa de casa judeteana de pensii. Neatacarea deciziilor de revizuire a deciziilor asupra capacitatii de munca ce au stat la baza emiterii deciziei de incetare a...
Sentinta civila numarul 1233 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

CIVIL. CLMAS. Contestatie Dispozitie incetare plata pensie consilier local.
Hotararea din data de 07.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Buzau

CIVIL. Modul de interpretare a dispozitiilor anexelor nr.3, 4 din Legea 19/2000 cu privire la stabilirea varstei standard de pensionare si a reducerii acesteia ca urmare a activitatii desfasurate in conditii deosebite.
Sentinta civila numarul 1729 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

CIVIL. Modul de interpretare a dispozitiilor anexelor nr.3, 4 din Legea 19/2000 cu privire la stabilirea varstei standard de pensionare si a reducerii acesteia ca urmare a activitatii desfasurate in conditii deosebite.
Sentinta civila numarul 1729 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

CIVIL. Modul de interpretare a dispozitiilor anexelor nr.3, 4 din Legea 19/2000 cu privire la stabilirea varstei standard de pensionare si a reducerii acesteia ca urmare a activitatii desfasurate in conditii deosebite.
Sentinta civila numarul 1729 din data de 14.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Conditiile de valabilitate ale adeverintelor intocmite si eliberate anterior intrarii in vigoare a Ordinului 590/2008
Decizia numarul 1022 din data de 23.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Conditiile in care se poate realiza cumulul pensiei de serviciu cu indemnizatia aferenta activitatii de judecator.
Decizia numarul 885 din data de 28.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

CONFLICT DE ASIGURARI SOCIALE. RECTIFICARE DECIZIE DE PENSIONARE. CONDITII.
Decizia numarul 24/R – CA din data de 06.04.2000. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

CONFLICTE DE ASIGURARI SOCIALE. CALCULUL PENSIEI PENTRU MUNCA PRESTATA IN DOUA SECTOARE DISTINCTE.
Decizia numarul 11/R-C.A. din data de 17.02.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Constatare grupa de munca
Sentinta civila numarul 1003 din data de 10.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contencios administrativ si fiscal Obligarea paratei - unitate de invatamant la calculul si plata catre membri de sindicat-angajati a diferentelor de drepturi salariale neacordate, rezultate din neaplicarea Legii 221/ 2008, reprezentand diferenta dint
Sentinta civila numarul 2026 din data de 20.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Contencios administrativ. Cerere pentru eliberarea unei adeverinte care sa ateste aspecte legate de activitatea prestatade petent in calitate de salariat al unei societati desfiintate. Calitatea procesuala pasiva a persoanei juridice care detine arh...
Decizia numarul 990 din data de 19.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

contestati decizie de pensie
Sentinta civila numarul 8764 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatia deciziei de recalculare a pensiei emise in baza OUG 1/2011.
Decizia numarul 362/AS din data de 26.06.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contestatia deciziei de recalculare a pensiei emise in baza OUG 59/2011.
Decizia numarul 387/AS din data de 09.07.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contestatie decizie de debit - pensie
Sentinta civila numarul 1025/2012 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate
Sentinta civila numarul 8769 din data de 16.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de pensie
Sentinta civila numarul 6545 din data de 08.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie de pensie
Sentinta civila numarul 1582 din data de 14.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie
Sentinta civila numarul 207 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie - adeverinta de grupa nevalorificata
Sentinta civila numarul 248 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie - adeverinte nedepuse la CJP
Sentinta civila numarul 252 din data de 25.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensie - data acorda rii drepturilor de pensie in cazul trecerii de la pensie de invaliditate la pensie pentru limita de varsta
Sentinta civila numarul 7317 din data de 13.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 244 din data de 20.01.2011. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1565 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 2072 din data de 17.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 1265/2013 din data de 07.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 140 din data de 19.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 15 din data de 25.01.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 53 din data de 14.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 221 din data de 28.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 263 din data de 05.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Contestatie decizie de pensionare
Sentinta civila numarul 584 din data de 09.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Maramures

Contestatie decizie de pensionare emisa in sistemul de pensii al avocatilor. Competenta teritoriala de solutionare a cauzei
Decizia numarul 997 din data de 27.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contestatie decizie de pensionare.
Sentinta civila numarul 1849 din data de 07.05.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie decizie de pensionare.
Hotararea numarul 3943 din data de 06.09.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie decizie de pensionare. Aplicarea legii in timp. Natura juridica a exceptiei neindeplinirii procedurii administrative prealabile obligatorii
Decizia numarul 2265 din data de 01.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contestatie decizie de pensionare. Obligativitatea urmarii procedurii administrative prealabile. Obiectul contestatiei unei decizii de pensionare
Decizia numarul 2187 din data de 20.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Contestatie decizie debit pensie
Sentinta civila numarul 1022 din data de 11.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie pensie
Sentinta civila numarul 849 din data de 21.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Braila

Contestatie decizie pensie
Sentinta civila din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Contestatie decizie pensionare
Sentinta civila numarul 1998/D din data de 30.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Bacau

contestatie decizie pensionare
Sentinta civila numarul 62 din data de 06.05.2005. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie decizie pensionare
Sentinta civila din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

CONTESTATIE DECIZIE PENSIONARE . APLICABILITATEA ANEXEI 3 DIN LEGEA NR. 19/2001 SI A ANEXEI NR. 9 DIN H. G. NR. 340/2001
Decizia numarul 1472/R din data de 17.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Contestatie impotriva deciziei AJOFM prin care a fost respins dreptul la indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca
Sentinta civila numarul 585/2007 din data de 27.03.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie impotriva deciziei de pensionare
Sentinta civila numarul 3012 din data de 01.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Contestatie impotriva deciziei de recuperare a unei sume de bani reprezentand diferenta dintre pensia calculatain mod eronat pentru un stagiu complet de cotizare de 25 de ani aplicabil femeilor ca urmare a mentionarii in buletinul de calcul a unui c...
Decizia numarul 1873 din data de 25.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Contestatie impotriva deciziei prin care s-a respins cererea contestatorului pentru pensionare pentru limita de varsta. Desfasurarea muncii in conditii deosebite. Reducerea varstei standard de pensionare.
Decizia numarul 212/AS/ din data de 16.10.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

contestatie la decizia de pensionare
Sentinta civila numarul 906/AS din data de 21.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

contestatie la decizia de pensionare
Sentinta civila numarul 998/AS din data de 01.07.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Contestatie la decizia de pensionare pentru limita de varsta. Calculul stagiului suplimentar.
Decizia numarul 300/AS/ din data de 25.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Contestatie ordonanta de poprire pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 667 din data de 06.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

Controlor financiar. Pensie de serviciu. Revizuire
Decizia numarul 3107 din data de 10.09.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Cumularea pensiei de invaliditate grad III cu salariul rezultat din contract individual de munca
Decizia numarul 535 din data de 18.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Cumulul pensiei de invaliditate de gr. II cu indemnizatia obtinutape durata indeplinirii functiei de consilier local.
Sentinta civila numarul 545 din data de 19.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Cumulul pensiei de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzatoare functiei elective. Decizia ICCJ nr. 16/18.02.2008.
Decizia numarul 238/AS/ din data de 16.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Cumulul pensiei de serviciu a magistratului cu veniturile salariale din activitatea didacticala o institutie de invatamant universitar de stat. Sanctiunea omisiunii salariatului de a opta intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activi...
Decizia numarul 511 din data de 15.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Data pensionarii in cazul magistratilor
Decizia numarul 1368 din data de 09.12.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

DECIZIA DE PENSIE. NELUAREA IN CALCULULUL PENSIEI A SPORURILOR DE VECHIME. MATERIAL PROBATORIU. CONSECINTE
Decizia numarul 654 din data de 20.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

DECIZIA DE PENSIONARE. CONTESTATIE. PROBATORIU. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI. CONSECINTE
Decizia numarul 927 din data de 13.12.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

decizie de debit pensie
Sentinta civila numarul 9561 din data de 12.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Decizie de pensie emisa in temeiul Legii 3/1977
Decizia numarul 144 din data de 03.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Decizie de pensie. Raspunderea pentru mentiunile cuprinse in adeverintele eliberate de angajator apartine acestuia
Decizia numarul 429 din data de 14.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Decizie de pensionare anticipatapartiala. Momentul verificarii indeplinirii conditiilor legale
Decizia numarul 979 din data de 12.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

DECIZIE DE PENSIONARE REVOCATA DE ORGANUL EMITENT IN CURSUL PROCESULUI. SPORURI CU CARACTER PERMANENT. CALITATE PROCESUALA PASIVA A UNITATII ANGAJATOARE.
Decizia numarul 584 din data de 18.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Decizie de pensionare. Contestatie. Nelegalitate a sentintei instantei de fond care a apreciat ca nu se poate lua in calculul pensiei activitatea desfasuratade contestator in perioada 1964-1977 ca si cooperator in sectorul zootehnic dintr-o unitat...
Decizia numarul 918 din data de 28.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Decizie de pensionare. Sporuri cu caracter permanent.
Decizia numarul 324 din data de 15.05.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Decizie de regularizare. Contestatie la executare.
Decizia numarul 4447 din data de 31.08.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Decizie pensionare
Sentinta civila din data de 27.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Decizie privind recalcularea pensiei militare. Contestatie
Decizia numarul 843 din data de 07.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Decizie recalculare pensie militari.
Decizia numarul 1048 din data de 12.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Deciziei de suspendare a platii pensiei in baza art. 32 din Legea 19/2000. Recuperarea sumelor incasate cu titlu de pensie in baza art. 187 din Legea 19/2000.
Sentinta civila numarul 1005 din data de 10.10.2006. Pronuntata de Tribunalul Olt

despagubiri (reprezentand pensia neincasata) ca urmare a concedierii in temeiul art. 61 litera e din codul muncii
Sentinta civila numarul 204 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Determinarea punctajului anual al asiguratului potrivit art. 78 alin. 1 din Legea 19/2000 prin impartirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din insumarea numarului de puncte realizat in fiecare luna.
Decizia numarul 2915 din data de 28.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Dovada comunicarii deciziei de pensionare
Decizia numarul 329 din data de 22.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Dreptul caselor teritoriale de pensii de a verifica si cenzura datele atestate de adeverintele eliberate de angajatori privind activitatea desfasuratain locurile de munca incadrate in grupele I sau II
Decizia numarul 1066 din data de 28.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Dreptul familiei - minori- pensie de intretinere major- data pana la care are dreptul la pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 251 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Dreptul la pensia de serviciu reglementata de art. 82 alin. 1 din Legea 303/2004.
Decizia numarul 16 din data de 10.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Dreptul la taloane de ca latorie simple cu reducere 50%. Aplicabilitate. Distinctie intre pensionarii din sistemul public de pensii si pensionarii din celelalte sisteme de pensi
Decizia numarul 742 din data de 01.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Dreptul muncii si securitatii sociale Obligarea la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei conform legii 263/2010 Art 169-(1), OUG 100/ 2008, Art 78 indice 2 (1)Legea 19/2000 ;
Sentinta civila numarul 1736 din data de 23.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Dreptul muncii si securitatii sociale Obligarea la emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limita de varsta in care la stabilirea punctajului mediu anual sa fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani ; obligarea paratei la
Sentinta civila numarul 1734 din data de 23.10.2013. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Dreptul muncii si securitatii sociale Obligarea la recalcularea drepturilor de pensie conform art. 169 din Legea 263/2010
Sentinta civila numarul 1593 din data de 23.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Dreptul muncii si securitatii sociale Obligarea la recalcularea drepturilor de pensie conform legii 263/2010, Art. 169-(1), OUG 100/ 2008, Art. 78 indice 2 (1).
Sentinta civila numarul 1781 din data de 25.10.2012. Pronuntata de Tribunalul Calarasi

Dreptul muncii si securitatii sociale. Acordarea pensiei in temeiul art. 167 indice 1 alin. (1) din Legea 19/2000. Imposibilitatea reducerii stagiului complet de cotizare
Decizia numarul 192 din data de 11.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Dreptul muncii si securitatii sociale. Pensie pentru limita de varsta in sistemul public de pensii. Reducerea varstei standard de pensionare. Stagiu efectuat in grupa I de munca in sistemul militar
Decizia numarul 426 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Dreptul muncii si securitatii sociale. Suspendarea pensiei de invaliditate de gradul II. Admisibilitatea cumulului indemnizatiei de sedinta cuvenitaconsilierilor locali cu pensia de invaliditate de gradul II
Decizia numarul 474 din data de 11.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Drepturi de pensie incasate necuvenit. Decizie de debit. Termen de prescriptie.
Decizia numarul 1079 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

DREPTURI DE PENSIE. NEINCIDENTA IN CAUZA A PREVEDERILOR ART. 87 DIN LEGEA NR. 19/2000. NECERCETAREA FONDULUI CAUZEI. APLICAREA PREVEDERILOR ART. 312 ALIN. 5 TEZA I DIN CODUL DE PROCEDURA CIVILA CU TRIMITERE LA DECIZIA NR. XXI DIN 12. VI.2006 A SECTIIL...
Decizia numarul 1354 din data de 23.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 20 de ani in gr I de munca si s-au pensionat anterior datei de 01.04.2001
Sentinta civila numarul 859 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 20 de ani in gr I de munca si s-au pensionat anterior datei de 01.04.2001
Sentinta civila numarul 859 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 20 de ani in gr I de munca si s-au pensionat anterior datei de 01.04.2001
Sentinta civila numarul 859 din data de 02.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Eliberarea de copii, certificate si extrase privind drepturile cetatenilor referitoare la stagiile de cotizare in sistemul public de pensii inainte de preluarea acestor documente de catre directiile judetene ale Arhivelor Nationale
Decizia numarul 1663 din data de 27.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Grefier. Pensie de serviciu. Actualizare. Spor de noxe. Spor de fidelitate.
Decizia numarul 643 din data de 15.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

I. MAGISTRAT. NELEGALITATEA DECIZIEI DE REVIZUIRE A CUANTUMULUI PENSIEI DE SERVICIU. NERETROACTIVITATEA LEGII CIVILE. CONSECINTE
Decizia numarul 674 din data de 19.09.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incadrarea activitatii desfasurate pana la data de 01.04.2001 in grupa I de munca , conform Ordinului 50/1990, iar a celei ulterioare in conditii speciale, conform pct.26 din Anexa I a Legii 226/2006
Decizia numarul 192 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incadrarea in grupa I-a de munca. Revizuirea pensiei militare de serviciu
Decizia numarul 595 din data de 11.10.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicalasi recuperarea capacitatii de munca , denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale, in termen de 30 de zile ...
Decizia numarul 1910 din data de 03.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Incetare si reducere pensie
Sentinta civila numarul 7944 din data de 30.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Incetarea de drept a contractului individual de munca la data indeplinirii cumulative a conditiilor privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare nu presupune obligatia angajatorului de indeplinire a vreunei formalitati ori de em...
Decizia numarul 739 din data de 14.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Incidenta in cauza a dispozitiilor art. 164 din Legea 19/2000 referitoare la modul de determinare a punctajelor anuale
Decizia numarul 91 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Includerea in veniturile debitorului pensiei de intretinere a salariilor compensatorii.
Sentinta civila numarul 8165 din data de 14.12.2006. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Includerea sumelor obtinute de fostul salariat in acord global in calculul punctajului mediu anual, in ipoteza inscrierii la pensie pentru munca depusa si limita de varsta, sub imperiul Legii 19/2000
Decizia numarul 52 din data de 29.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Indemnizatie de sedinta incasata de consilierii locali (pensionari anticipat partial sau invaliditate gradul II) nu reprezinta venit de natura profesionala
Decizia numarul 143 din data de 17.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Indemnizatie de trei salarii de baza , raportat la salariul de baza avut in luna anterioara pensionarii. Cadru didactic. Indreptatire
Decizia numarul 1914 din data de 30.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Inegalitatea varstei de pensionare intre barbati si femei. Lipsa conditiilor necesare antrenarii raspunderii statului din perspectiva dreptului comunitar
Decizia numarul 807 din data de 05.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Inlocuirea modalitatii de executare in natura a obligatiei de intretinere
Sentinta civila numarul 1726 din data de 04.03.2009. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

La stabilirea pensiei de intretinere pentru un copil nu poate fi avutain vedere indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea unui alt copil. Intr-o atare situatie, veniturile de care trebuie sa se tina cont sunt cele minime pe economie. Aceasta, deoa...
Sentinta civila din data de 30.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Legalitatea recalcularii pensiilor militare.
Sentinta civila numarul 2571 din data de 26.11.2012. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Legea 19/2000. Recalcularea drepturilor de pensie. Adaugarea ca stagiu asimilat a studiilor universitare
Decizia numarul 198 din data de 01.04.2004. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Legea 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Actualizarea pensiei in luna martie a fiecarui an prin indexare cu procentul care sa acopere integral rata inflatiei din anul prec...
Decizia numarul 3017 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Legea 19/2000
Sentinta civila numarul 1707 din data de 23.10.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Legea 19/2000
Sentinta civila numarul 1810 din data de 10.11.2008. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Legea 19/2000
Sentinta civila numarul 166 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Suceava

Legea 329/2009. Optiune intre pensie si salariu prevazuta de lege si justificata de u scop legitim.
Decizia numarul 3682 din data de 03.06.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

LEGEA NR. 19/2000. PENSIE DE URMAS. ANULAREA DECIZIEI DE IMPUTARE
Decizia numarul 197 din data de 29.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Litigii CAS
Sentinta civila numarul 3497 din data de 05.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Litigii de asigurari sociale. Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 15 ani in grupa I de munca - zona I de expunere la radiatii si s-au pensionat anterior...
Decizia numarul 2561 din data de 28.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu comercial
Sentinta civila numarul 1140 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt

Litigiu de asigurari sociale
Decizia numarul 301 din data de 24.03.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

litigiu de asigurari sociale - obligatia de a face
Decizia numarul 1806/R din data de 09.12.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Litigiu de asigurari sociale avand ca obiect dreptul la pensie de serviciu al unui magistrat. Obligativitatea emiterii de catre ultimul angajator al adeverintei tip necesara in cazul stabilirii si actualizarii pensiei de serviciu. Consecinte pe planu...
Decizia numarul 7778 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Litigiu de asigurari sociale. Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual
Decizia numarul 951 din data de 21.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Litigiu de asigurari sociale. Existenta obligatiei de recalculare a pensiei conform OUG 4/2005 prin luarea in considerare in cazul nevazatorilor barbati a unui stagiu complet de cotizare de 10 ani. Aplicarea principiului la conditii egale de pen...
Decizia numarul 125 din data de 11.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Litigiu de asigurari sociale. Magistrat. Pensie de serviciu. Interdictia cumulului pensiei din sistemul public cu pensia de serviciu
Decizia numarul 394/R din data de 10.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de asigurari sociale. Neindeplinirea conditiilor de pensionare cu pensie de serviciu de catre specialistii inf. Intelesul notiunilor de vechime in specialitate si de vechime in functie prevazute de art. 68 alin. 3 din Legea 567/2004.
Sentinta civila numarul 596/C din data de 19.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Litigiu de asigurari sociale. Neintrunirea cumulativa a conditiilor impuse de lege pentru revizuirea unei decizii de stabilire pensie de serviciu magistrat. Inexistenta vreunei culpe a Casei de Pensii sub acest aspect avand ca efect netemeinicia pret...
Decizia numarul 227 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Litigiu de asigurari sociale. Neintrunirea cumulativa a conditiilor impuse de lege pentru revizuirea unei decizii de stabilire pensie de serviciu magistrat. Inexistenta vreunei culpe a Casei de Pensii sub acest aspect avand ca efect netemeinicia pret...
Decizia numarul 219 din data de 13.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. PENSIE DE SERVICIU. SECRETAR- DACTILOGRAF.
Decizia numarul 217/R-C.M. din data de 25.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Litigiu de asigurari sociale. Pensie militarade stat. Dreptul sotului supravietuitor de a opta pentru pensia cea mai avantajoasa.
Decizia numarul 569/R din data de 22.05.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de asigurari sociale. Pensionare anticipatamagistrati. Conditiile ce trebuie indeplinite de persoana care solicita pensionarea.
Sentinta civila numarul 1069/C din data de 20.11.2009. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei in temeiul H. G. nr. 1550/2004. Stagiu de cotizare utilizat la determinarea punctului mediu anual
Decizia numarul 137/R din data de 13.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Litigiu de asigurari sociale. Stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 164 din Legea 19/2000. Venituri cu titlu de spor pentru orele de gardaprestate de medici.
Decizia numarul 100/R din data de 29.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

litigiu de munca
Sentinta civila numarul 56 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

litigiu de munca - grupa de munca
Sentinta civila numarul 3006 din data de 27.06.2011. Pronuntata de Tribunalul Botosani

LITIGIU DE MUNCA. PERSONAL DIN INDUSTRIA MINIERA PENSIONAT SUB IMPERIUL LEGII NR.3/1977. INAPLICABILITATEA H. G. NR.267/1990 SI H. G. NR.1550/2004.
Decizia numarul 375/R-CA din data de 02.03.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

LITIGIU DE MUNCA. RECALCULAREA DREPTULUI DE PENSIE. SPOR DE CONDUCERE. PERIOADA PENTRU CARE POATE FI SOLICITAT. TERMEN PRESCRIPTIE.
Decizia numarul 146/R-CA din data de 25.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Luarea in calcul a stagiului complet de cotizare de 10 ani prevazut de HG nr. 610/1990 in cazul recalcularii pensiilor stabilite pentru nevazatori
Decizia numarul 1311 din data de 26.10.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Magistrat pensionar. Pretentii solicitate cu titlu de spor de vechime in munca pe perioada ulterioara pensionarii.
Decizia numarul 966 din data de 10.12.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Magistrat, anterior avocat. Pensionare anticipata. Necesitatea indeplinirii stagiului complet de cotizare in sistemul public. Nerecunoasterea stagiului de cotizare realizat in sisteme integrate.
Decizia numarul 658 din data de 15.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Magistrat. Pensie anticipata. Nerecunoasterea stagiului de cotizare realizat ca avocat.
Decizia numarul 658 din data de 15.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Magistrat. Pensie de serviciu. Conditii legale.
Decizia numarul 529 din data de 12.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Magistrat. Pensie de serviciu. Data acorda rii drepturilor de pensie in situatia valorificarii unor sporuri salariale recunoscute prin hotarari judecatoresti, ulterioare pensionarii
Decizia numarul 526 din data de 12.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Magistrat. Pensie de serviciu. Principiul neretroactivitatii legii.
Decizia numarul 523 din data de 12.05.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Magistrati. Pensie de serviciu. Data recalcularii
Decizia numarul 1220 din data de 08.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Magistrati. recalculare drepturi de pensie urmare a sporului la indemnizatia brutade incadrare recunoscut in baza unor hotarari judecatoresti irevocabile
Decizia numarul 372 din data de 27.04.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Magistratii militari pensionati in baza legii nr.164/2001 ca urmare a optiunii exercitate de acestia pentru pensia militarade serviciu
Decizia numarul 260 din data de 28.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

MAJORARE CONTRIBUTIE INTRETINERE
Sentinta civila numarul 57 din data de 26.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

majorare pensie
Sentinta civila numarul 3459 din data de 16.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Dragasani

majorare pensie
Sentinta civila numarul 692 din data de 04.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

MAJORARE PENSIE COPIL MAJOR
Hotararea numarul 908 din data de 11.11.2008. Pronuntata de Judecatoria Moreni

MAJORARE PENSIE DE INTRETINERE
Decizia numarul 23 din data de 26.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Salaj

Majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 589 din data de 23.02.2009. Pronuntata de Judecatoria Tulcea

majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 204 din data de 27.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 176/2013 din data de 17.01.2013. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 2051 din data de 03.03.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 5 din data de 18.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Baia de Arama

Majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 286 din data de 21.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Majorare pensie intretinere
Sentinta civila numarul 173 din data de 14.01.2010. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Majorare pensie intretinere minor
Hotararea numarul 158 din data de 13.02.2007. Pronuntata de Judecatoria Zarnesti

Majorare pensie intretinere minori. Aplicare art. 94. Cod familie. Modalitati de plata prin instrumente bancare , virate reclamantei pentru cei trei minori pe cardul de credit nr.6764032024323103deschis la BRD pe numele acesteia.
Sentinta civila numarul 3054 din data de 03.12.2008. Pronuntata de Judecatoria Barlad

Majorare pensie major
Decizia numarul 117/R din data de 27.01.2010. Pronuntata de Tribunalul Vaslui

Majorare pensie.
Sentinta civila din data de 28.09.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Majorarea pensiei de intretinere
Sentinta civila numarul 183 din data de 02.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Minori si familie - pensie intretinere
Hotararea numarul 5217 din data de 27.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Minori si familie - pensie intretinere - MAJORARE
Hotararea numarul 10353 din data de 05.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Minori si familie - pensie intretinere - MAJORARE RENTA
Hotararea numarul 8331 din data de 13.11.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Minori si familie - pensie intretinere - MAJORARE RENTA
Hotararea numarul 4529 din data de 10.05.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Mures

Modificare decizie pensionare
Sentinta civila numarul 574 din data de 23.03.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Modificarea deciziei de pensionare
Sentinta civila numarul 768 din data de 20.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Modificarea deciziei de recalculare a pensiei. Procedura.
Decizia numarul 49 din data de 15.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Modificarea, ca efect al pronuntarii unei hotarari judecatoresti, a bazei de calcul avutain vedere la stabilirea pensiei de serviciu a magistratului. Consecinte.
Decizia numarul 1781 din data de 27.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Modul de calcul al pensiei.
Decizia numarul 894 din data de 05.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Modul de stabilire a dreptului la pensie. Dovada vechimii in munca.
Sentinta civila numarul 168/C/2006 din data de 31.03.2006. Pronuntata de Tribunalul Neamt

Natura juridica a termenului de 45 de zile in care poate fi contestata decizia de pensionare
Decizia numarul 427 din data de 08.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Neplata pensiei de intretinere
Decizia numarul 30 din data de 23.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

NEPREZENTAREA UNUI PENSIONAR NEREVIZUIBIL LA REVIZUIREA MEDICALA. INCETARE PLATA PENSIE DE INVALIDITATE. DECIZII CONTRADICTORII.
Decizia numarul 1023 din data de 15.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

NEVALORIFICARE ADEVERINTE CARE ATESTA SPORURI DIN PERIOADA DE ACTIVITATE
Decizia numarul 3272 din data de 16.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Norma de hrana intrain calcul la stabilirea pensiei de intretinere in virtutea dispozitiilor art. 409 lit. a cod pr. civ., fiind inclusain categoria de salarii si alte venituri periodice realizate din munca , destinate asigurarii mijloacelor de intr...
Decizia numarul 180 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Nulitate act - Asigurari sociale
Sentinta civila numarul 6784/01.10.2010 din data de 18.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

OBLIGAREA PARINTELUI LA INTRETINEREA COPILULUI
Sentinta civila numarul 2139 din data de 01.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Obligatia Casei Judetene de Pensii de a valorifica inscrisurile depuse de asigurat, anterior emiterii deciziei si reducerea varstei de pensionare in conformitate cu Legea 226/2006.
Decizia numarul 312/AS/ din data de 17.11.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

obligatia de a face
Sentinta civila numarul 63 din data de 30.04.2009. Pronuntata de Tribunalul Arges

Obligatia de intretinere intre sotii divortati. Articolul 41 din Codul familiei
Decizia numarul 11 din data de 25.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Obligatia la plata pensiei de intretinere pentru copilul devenit major dar aflat in continuarea stiudiilor - varsta pana la care subzistaobligatia
Decizia numarul 26 din data de 26.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Obligatii de intretinere. Majorare pensie de intretinere. Conditii privind debitorul obligatiei de intretinere. Cuantumul obligatiei de intretinere
Sentinta civila numarul 1672 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Turnu Magurele

Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii deciziei de pensionare. Respingere
Decizia numarul 378 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Pensia anticipata partiala - stabilire.
Decizia numarul 4579 din data de 05.07.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Pensia de intretinere
Sentinta civila numarul 128 din data de 23.01.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Pensia de intretinere este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati. Aceasta poate fi stabilita pana la o patrime din castigul realizat de debitor
Decizia numarul 12/R din data de 14.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Pensia de serviciu cuvenitamagistratilor. Actualizarea pensiei se face de catre casele teritoriale de pensii numai in baza adeverintei eliberata de angajator conform HG nr. 1275/2005, chiar si in situatia in care fostul magistrat are recunoscute an...
Decizia numarul 37 din data de 19.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensia de urmas. Acordare pe perioada in care beneficiarul acesteia urmeaza invatamantul postuniversitar
Decizia numarul 694 din data de 05.12.2005. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Pensie
Sentinta civila numarul 714/28.01.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie
Sentinta civila numarul 714/28.01.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie - stagiu de cotizare nevazator
Sentinta civila numarul 3501/14.03.2011 din data de 10.05.2011. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie anticipatÄ
Sentinta civila numarul 1022/2012 din data de 07.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie anticipata partiala. Neindeplinirea conditiilor prevazute in art. 50 din Legea 19/2000.
Decizia numarul 147/AS/ din data de 23.09.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Pensie anticipata si anticipata partiala. Nevalorificarea stagiului realizat in sisteme neintegrate
Decizia numarul 634 din data de 02.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Pensie anticipatapartiala. Recalculare. Conditii.
Decizia numarul 516 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensie anticipatapartiala. Reducerea varstei standard de pensionare
Decizia numarul 1246 din data de 22.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie anticipatapartiala. Varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare aplicabil.
Decizia numarul 1885 din data de 20.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Pensie comunitarÄ
Decizia numarul 1064 din data de 18.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Pensie de intretinere
Decizia numarul 676 din data de 08.07.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 9848 din data de 18.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Bacau

pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 8684 din data de 28.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 4

pensie de intretinere
Decizia numarul 48/RMF din data de 07.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

Pensie de intretinere
Decizia numarul 167 din data de 16.09.2008. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 7450 din data de 11.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 1690 din data de 23.02.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 916 din data de 23.10.2009. Pronuntata de Tribunalul Arad

Pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 4170 din data de 20.04.2011. Pronuntata de Judecatoria Arad

Pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 3570 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Pensie de intretinere
Sentinta civila numarul 3714 din data de 29.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Zalau

Pensie de intretinere - Norma de hrana ce se acorda militarilor angajati, intrain calcul la stabilirea pensiei de intretinere in virtutea dispozitiilor art. 409 lit. a din Codul de procedura civila
Decizia numarul 139 din data de 12.02.2013. Pronuntata de Tribunalul Mures

pensie de intretinere minor
Sentinta civila numarul 12569 din data de 10.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 3

pensie de intretinere pentru major
Sentinta civila numarul 245 din data de 18.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

Pensie de intretinere.
Sentinta civila numarul 7251 din data de 04.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Pensie de intretinere.
Sentinta civila numarul 7448 din data de 11.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Pensie de intretinere.
Sentinta civila numarul 7945 din data de 25.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Pensie de intretinere. Conditia starii de nevoie a creditorului obligatiei.
Sentinta civila numarul 1440 din data de 16.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Pensie de intretinere. Debitorul obligatiei de intretinere realizeaza venituri in strainatate. Dovada veniturilor realizate. Venitul minim pe economie din tara strainaurmeaza a fi avut in vedere in situatia imposibilita tii dovedirii veniturilor real...
Decizia numarul 343/2007 din data de 10.09.2007. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Pensie de intretinere. Majorare.
Hotararea numarul 9192 din data de 11.01.2006. Pronuntata de Judecatoria Sectorului 6

Pensie de intretinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de intretinere depasind cota legala stabilita de lege.
Decizia numarul 61 din data de 25.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie de intretinere. Stabilire cuantum la venitul minim pe economie in situatia in care persoana obligata la plata pensiei de intretinere obtine venituri mai mici decat venitul minim pe economie
Sentinta civila numarul 841 din data de 13.05.2004. Pronuntata de Judecatoria Bals

Pensie de intretinere. Veniturile debitorului in functie de cum se stabileste cuantumul pensiei de intretinere
Sentinta civila numarul 261 din data de 09.03.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

Pensie de invaliditate gradul II. Cumulul pensiei cu indemnizatia de sedinta acordata in exercitarea mandatului de consilier local.
Decizia numarul 74 din data de 04.02.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Bacau

PENSIE DE INVALIDITATE. SUSPENDAREA PLATII ACESTEIA IN CAZUL IN CARE BENEFICIARUL ACESTEIA ESTE ALES CONSILIER LOCAL.
Decizia numarul 3898 din data de 17.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pensie de serviciu anticipatapartiala. Cadru militar trecut in rezervaanterior adoptarii Legii 164/2001 privind pensiile militare de stat.
Decizia numarul 1332 din data de 14.06.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensie de serviciu in baza legii 567/2004 pentru persoanele iesite la pensie din functia de dactilograf la Judecatorie.
Decizia numarul 270 din data de 01.02.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pensie de serviciu. Adaugarea stagiului realizat ca avocat la vechimea de judecator doar pentru determinarea stagiului de cotizare necesar in vederea deschiderii dreptului la pensie. Absenta consecintelor sub aspectul cuantumului pensiei
Decizia numarul 5935 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Pensie de serviciu. Conditii. Executor judecatoresc.
Decizia numarul 1080 din data de 02.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie de serviciu. Informatician. Vechime in functie.
Decizia numarul 1135 din data de 09.05.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie de serviciu. Personal auxiliar de specialitate al fostelor notariate de stat. Momentul nasterii dreptului la pensie de serviciu
Decizia numarul 3527 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensie de serviciu. Reactualizare.
Decizia numarul 44 din data de 11.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie de serviciu. Recalculare.
Decizia numarul 159 din data de 19.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie de urmas. Posibilitatea recalcularii.
Decizia numarul 961 din data de 19.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensie de urmas. Recalcularea punctajului mediu anual al sustinatorului legal
Decizia numarul 1426 din data de 19.10.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie de urmas. Sistare.
Hotararea numarul 4460 din data de 31.08.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Pensie de urmas. Venituri care se iau in calcul la stabilirea ei
Decizia numarul 2885 din data de 07.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Pensie demnitari.
Decizia numarul 1247/R din data de 05.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Pensie I. O. V. R. Lipsa decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicalasi recuperarea a capacitatii de munca.
Decizia numarul 277 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie intretinere
Decizia numarul 168 din data de 28.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Bacau

PENSIE INTRETINERE
Decizia numarul 385R din data de 28.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

PENSIE INTRETINERE
Decizia numarul 328 din data de 18.02.2011. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

PENSIE INTRETINERE
Sentinta civila numarul 533 din data de 20.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

PENSIE INTRETINERE
Sentinta civila numarul 525 din data de 20.07.2012. Pronuntata de Tribunalul Teleorman

PENSIE INTRETINERE
Sentinta civila numarul 2390 din data de 09.04.2012. Pronuntata de Judecatoria Alexandria

pensie intretinere
Sentinta civila numarul 130/R/MF din data de 26.11.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

pensie intretinere
Decizia numarul 110/RMF din data de 15.10.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

pensie intretinere
Decizia numarul 52/RMF din data de 13.04.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

pensie intretinere
Sentinta civila numarul 209 din data de 22.02.2010. Pronuntata de Judecatoria Costesti

pensie intretinere
Sentinta civila numarul 3934 din data de 06.12.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Pensie intretinere
Sentinta civila numarul 27 din data de 10.01.2011. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

pensie intretinere
Sentinta civila numarul 13947 din data de 08.11.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

PENSIE INTRETINERE
Sentinta civila numarul 830 din data de 05.10.2011. Pronuntata de Judecatoria Drobeta Turnu Severin

Pensie intretinere major
Sentinta civila numarul 1159 din data de 17.11.2010. Pronuntata de Judecatoria Podu Turcului

pensie intretinere major- data pana la care debitorul poate fi obligat la plata pensiei de intretinere
Sentinta civila numarul 249 din data de 22.01.2009. Pronuntata de Judecatoria Campina

Pensie magistrat. Reactualizare.
Decizia numarul 368 din data de 26.02.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie militara de stat pentru persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare ulterior iesirii din randul cadrelor militare in activitate. Depunerea cererii de pensionare si a actelor necesare la organul de pensie.
Decizia numarul 885 din data de 11.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Pensie pentru limita de varsta. Modalitate de calcul. Aplicarea dispozitiilor art. 76-78 din Legea 19/2000.
Decizia numarul 3/AS/ din data de 09.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Pensie pentru limita de varsta. Reducerea varstei standard de pensionare.
Sentinta civila din data de 13.07.2007. Pronuntata de Tribunalul Dolj

Pensie pentru limita de varsta. Stagiu de cotizare in conditii speciale
Decizia numarul 31 din data de 17.01.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie pentru limita de varsta. Stagiu de cotizare.
Decizia numarul 421 din data de 29.03.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Pensie pentru limita de varsta. Stagiu de cotizare.
Decizia numarul 730 din data de 31.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Pensie pentru limita de varsta. Stagiu de cotizare.
Decizia numarul 757 din data de 02.06.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Pensie pentru limita de varsta. Varsta standard de pensionare.
Decizia numarul 992 din data de 18.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

pensie restanta
Sentinta civila numarul 3451 din data de 02.12.2010. Pronuntata de Judecatoria Onesti

Pensie speciala - Admisibilitatea contestatiei impotriva deciziilor de revizuire emise de C. J. P.
Decizia numarul 483/R din data de 09.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Pensie. Asigurari sociale. Secretar de instanta. Vechime in specialitate.
Decizia numarul 532 din data de 01.03.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensie. Bazade calcul. Includerea sporurilor cu caracter permanent.
Decizia numarul 833 din data de 05.04.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Pensie. Crestere punctaj grupa de munca.
Decizia numarul 110 din data de 16.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Pensie. Mod de calcul
Sentinta civila numarul 1167 din data de 07.05.2010. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

Pensie. Veniturile care se iau in calcul
Decizia numarul 898 din data de 21.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Pensii
Sentinta civila numarul 173/D din data de 02.02.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pensii
Sentinta civila numarul 1059/D din data de 17.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pensii
Sentinta civila numarul 1145/D din data de 30.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Bacau

Pensii
Sentinta civila numarul 3339 din data de 22.11.2011. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Pensii
Sentinta civila numarul 1893 din data de 26.09.2011. Pronuntata de Tribunalul Covasna

Pensii
Sentinta civila numarul 1478 din data de 13.03.2013. Pronuntata de Judecatoria Caracal

Pensii de serviciu personal auxiliar de specialitate - grefieri.
Decizia numarul 229/AS/ din data de 27.11.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Pensii militare. Actualizarea acestora. Baza de calcul.
Decizia numarul 1938 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Pensii militare. Actualizarea acestora. Baza de calcul.
Decizia numarul 1938 din data de 22.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Pensii speciale. Recalculare potrivit Legii 119/2010. Legalitatea deciziei.
Decizia numarul 4016 din data de 22.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pensii, aplicare Legea 226/2006
Sentinta civila numarul 636/LM/2010 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Pensii, aplicare OUG 100/2008
Sentinta civila numarul 636/LM/2010 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Pensii, valorificare adeverinta privind munca in acord global
Sentinta civila numarul 281/LM/2010 din data de 08.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Bihor

Pensii. Indemnizatii.
Decizia numarul 5482 din data de 08.11.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Pensionar gradul II de invaliditate. Realizarea de venituri din activitati independente.
Sentinta civila numarul 794/F/2011 din data de 13.04.2011. Pronuntata de Tribunalul Bistrita Nasaud

Persoana care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul II aflata in una dintre situatiile prevazute de art. 5 pct. IV lit."b" -"f". Suspendarea platii pensiei. Conditii
Decizia numarul 324 din data de 08.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Persoane nevazatoare. Stagiul complet de cotizare utilizat pentru recalcularea pensiei in temeiul OUG. nr.4/2005. Netretroactivitatea legii.
Decizia numarul 1747 din data de 17.10.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Personal auxiliar de specialitate pensionat anterior intrarii in vigoare a Legii 17/2006
Decizia numarul 485 din data de 24.04.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

plangere impotriva Rezolutiei de confirmare a propunerii de neinceperii urmaririi penale
Sentinta penala numarul 338 din data de 22.09.2010. Pronuntata de Judecatoria Targu Bujor

Plata pensie intretinere.
Sentinta civila din data de 06.10.2009. Pronuntata de Judecatoria Targu Jiu

Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul careia i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit.b din Legea 19/2000.
Sentinta civila numarul 1258 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Judecatoria Odorheiul Secuiesc

Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul careia i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit.b din Legea 19/2000.
Sentinta civila numarul 1258 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Plata pensiei inceteaza cu luna urmatoare celei in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul careia i-a fost acordata pensia, potrivit art. 91 alin. 1 lit.b din Legea 19/2000.
Sentinta civila numarul 1258 din data de 04.06.2009. Pronuntata de Tribunalul Ialomita

Plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului
Sentinta civila numarul 1739 din data de 07.06.2012. Pronuntata de Judecatoria Moinesti

Plata unor sume cu titlul de pensie de intretinere dupa introducerea actiunii
Sentinta civila numarul 5671 din data de 26.04.2010. Pronuntata de Judecatoria Ploiesti

Posibilitatea persoanei beneficiara a pensie de invaliditate de a contesta decizia de neincadrare in grad de invaliditate si decizia de sistare a pensiei de invaliditate.
Decizia numarul 5177 din data de 09.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Potrivit Regulamentului Comunitatii Europene nr. 44/2001, competenta instantei de la locul unde creditorul obligatiei de intretinere este domiciliat sau isi are resedinta este prevazuta pentru materia obligatiei de intretinere si este o competenta al...
Decizia numarul 89 din data de 08.05.2009. Pronuntata de Tribunalul Dolj

PRESTATIE PERIODICA
Sentinta civila numarul 179 din data de 15.03.2010. Pronuntata de Judecatoria Rosiori de Vede

pretentii
Sentinta civila numarul 2815 din data de 01.10.2012. Pronuntata de Judecatoria Targu Carbunesti

Pretentii
Sentinta civila numarul 201 din data de 28.06.2012. Pronuntata de Tribunalul Mehedinti

PRETENTII BANESTI. IMBOGATIRE FARA JUSTA CAUZA.
Sentinta civila numarul 1848 din data de 13.12.2007. Pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin cererea inregistrata sub nr.6883/C/2004 reclamantul L. M. a solicitat in contradictoriu cu parata L. F., reducerea pensiei de intretinere stabilita in sarcina lui prin s.c. 10476/2002 a Judecatoriei Galati, motivat de faptul ca i s-a nascut cel d...
Sentinta civila numarul 4428 din data de 25.08.2004. Pronuntata de Judecatoria Galati

Principiul contributivitatii. Posibilitatea valorificarii la stabilirea si recalcularea pensiei a formelor de retribuire obtinute in acord global, prevazute de art. 12 alin.1, lit. a din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr.57/1974.
Decizia numarul 244 din data de 01.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Prioritatea Anexei 3 la Legea 19/2000 in raport cu Anexa 9 la Ordinul 340/2001
Decizia numarul 609 din data de 06.07.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Prioritatea aplicarii dispozitiilor comunitare aplicabile in raport cu norma internacontraraConventiei
Decizia numarul 562, 563-, 564 din data de 17.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Procedura administrativa prealabila, obligatorie, fara caracter jurisdictional prevazuta de art. 149 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Decizia numarul 3020 din data de 06.03.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Procedura speciala de recuperare a sumelor achitate necuvenit titularului dreptului de pensie, ca drept de asigurari sociale incidenta prevederilor art. 187 alin. 1 din Legea 19/2000
Decizia numarul 15 din data de 13.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

Reactualizare pensie magistrat.
Decizia numarul 73/AS/ din data de 27.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Reaprecierea cuantumului pensiei de intretinere in situatia in care reclamantul nu mai realizeaza niciun venit
Sentinta civila numarul 1341 din data de 17.06.2010. Pronuntata de Judecatoria Fetesti

Recalculare drepturi de pensie
Decizia numarul 470 din data de 05.05.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Recalculare drepturi de pensie - stagiu de cotizare pentru drepturi de pensie care s-au deschis in intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001 si care si-au desfasurat activitatea in grupe speciale de munca
Decizia numarul 173/R din data de 26.01.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Recalculare drepturi de pensie cu luarea in calcul a formelor de retribuire in acord global
Decizia numarul 1018 din data de 01.09.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

recalculare pemsie
Sentinta civila numarul 502/2011 din data de 23.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Recalculare pensie
Decizia numarul 748 din data de 19.08.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

recalculare pensie
Sentinta civila numarul 3843 din data de 07.11.2011. Pronuntata de Tribunalul Tulcea

recalculare pensie
Sentinta civila numarul 908/AS din data de 22.06.2010. Pronuntata de Tribunalul Arges

recalculare pensie
Sentinta civila numarul 526/2011 din data de 24.03.2011. Pronuntata de Tribunalul Arges

Recalculare pensie
Sentinta civila numarul 5 din data de 09.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Gorj

Recalculare pensie din sistemul public, provenitadin fostul sistem al asigurarilor sociale de stat. Imposibilitatea utilizarii, la determinarea punctajului mediu anual a primelor sau a veniturilor suplimentare la retributia tarifarade incadrare car...
Decizia numarul 16 din data de 11.01.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Recalculare pensie grefier
Decizia numarul 404/R din data de 07.04.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Recalculare pensie in baza OUG 4/2005.
Decizia numarul 259/AS/ din data de 06.10.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Recalculare pensie pentru limita de varsta. Stagiul complet de cotizare.
Decizia numarul 84/AS din data de 07.02.2012. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Recalculare pensie pentru persoanele pensionate sub Legea 3/1977. Stagiu de cotizare.
Decizia numarul 132/AS/ din data de 21.04.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Recalculare pensie serviciu
Sentinta civila numarul 47 din data de 06.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Bucuresti

Recalculare pensie.
Decizia numarul 430/R din data de 21.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Recalculare pensie. Legalitatea adeverintei eliberate de Directia de Muncasi Protectie Salaj
Decizia numarul 355 din data de 01.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Recalculare pensie. Neluarea in calcul a veniturile obtinute in acord global
Decizia numarul 139 din data de 22.01.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Recalculare pensie. Venituri ce nu pot fi valorificate la stabilirea pensiei - prime si venituri obtinute in urma retribuirii muncii in acord global anterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000
Decizia numarul 302 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

Recalculare pensie. Venituri ce se iau in calcul
Decizia numarul 1090 din data de 23.03.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Recalcularea dreptului de pensie
Decizia numarul 1175 din data de 25.08.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

RECALCULAREA DREPTURILOR LA PENSIE PENTRU UN FOST FUNCTIONAR PUBLIC. COMPETENTA MATERIALA.
Decizia numarul 2/R-C din data de 09.01.2009. Pronuntata de Curtea de Apel Pitesti

Recalcularea pensiei conform OUG 4/2005 - nevazator
Decizia numarul 285 din data de 17.02.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Recalcularea pensiei de serviciu
Sentinta civila numarul 318 din data de 23.02.2010. Pronuntata de Tribunalul Arad

Recalcularea pensiei in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005. Data de la care se recalculeazÄ
Decizia numarul 783/R din data de 12.04.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

Recalcularea pensiei in raport de veniturile obtinute in acord global
Decizia numarul 294 din data de 07.03.2008. Pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti

Recalcularea pensiei pe baza adeverintei ce mentioneazaobtinerea veniturilor in acord global. Incidenta deciziei nr.30/200 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie
Decizia numarul 440 din data de 21.05.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Recalcularea pensiei pentru limita de varsta pentru nevazatori, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat
Decizia numarul 1117 din data de 14.12.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Iasi

Recalcularea pensiei pentru limita de varsta, in temeiul OUG 4/2005 pe baza adeverintei privind sporul de acord (global) si sporul pentru ore lucrate peste program, incasate in baza Legii 57/1974
Sentinta civila numarul 101 din data de 30.01.2009. Pronuntata de Tribunalul Braila

Recalcularea pensiei. Neincluderea in calcularea pensiei a veniturilor obtinute in sistem de acord global
Decizia numarul 51/R din data de 26.01.2010. Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Recalcularea pensiilor in temeiul H. G.1559/2004
Decizia numarul 1675 din data de 23.11.2006. Pronuntata de Curtea de Apel Alba-Iulia

Recalcularea pensiilor militare de serviciu anterior anularii prevederilor norme metodologice de aplicare a legii de recalculare prin hotarare judecatoreasca.
Decizia numarul 5410 din data de 21.09.2011. Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Recalcularea pensiilor militare de stat stabilite anterior Legii 164/2001. Baza de calcul ce trebuie luatain considerare.
Decizia numarul 138 din data de 06.03.2007. Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

reclaculare pensie - Fond-AS
Decizia numarul 26 din data de 10.12.2008. Pronuntata de Tribunalul Arges

Recurs. Contestatie decizie de pensionare. Neretinerea unor perioade ca fiind lucrate in grupa a II-a de munca. Competenta Casei Judetene de Pensii in analizarea legalitatii inscrisurilor anexe cererii de pensionare. Obligativitatea procedurii rectif...
Decizia numarul 835 din data de 17.11.2008. Pronuntata de Curtea de Apel BacauComentarii ref. Decizia numarul 404/R din data de 07.04.2011 pronuntata de Curtea de Apel Brasov

Fii primul care comenteaza.

 

 

Ultimele comentarii:
Alexandra comenteza: ''mai vin cu una. de ani de zile ca 1 pers platesc cel mai mult apa din tot blocul. la una din sedinte s-a votat schimbare ... »»''

Alexandra comenteza: ''buna ziua
am schimbat o butelie, tipul a venit cu una si cand sa porneasca aragazul nu ardea. a curatat din tub si
... »»''

Florin S comenteza: ''Cnventiile civile sunt greu de deosebit de un contrcat de munca mai ales atunci cand obiectul de activitate al conventii ... »»''

Laurentiu Galca comenteza: ''Sunt angajat la firma URBAN PROTECT din sinaia jud Prahova In urma controalelor pe care ati facut la firma respectiva si ... »»''

cornel comenteza: ''Doresc sa achizitionez un autoturism Skoda, fabricat octombrie 2006 diesel 1,9 norma poluare E3, emisii co2 140.Va rog s ... »»''

daragiu petre comenteza: ''buna zioa.am o mica problema .am avut o oprire pe salariu meu.iar deaci eu am platit totii banii care trebuia prin ing b ... »»''

stefania comenteza: ''Buna seara , numarul de telefon numai este valabil cum as putea intra in posesia celui nou ,
Multumesc
... »»''

 

 

Harta administrativa a Romaniei Judetul Satu-Mare Judetul Bihor Judetul Salaj Judetul Cluj Judetul Alba Judetul Hunedoara Judetul Arad Judetul Timis Judetul Caras-Severin Judetul Mehedinti Judetul Dolj Judetul Olt Judetul Gorj Judetul Vâlcea Judetul Arges Judetul Dâmbovita Judetul Teleorman Judetul Giurgiu Judetul Calarasi Judetul Constanta Judetul Ialomita Judetul Prahova Judetul Brasov Judetul Sibiu Judetul Buzau Judetul Braila Judetul Tulcea Judetul Vrancea Judetul Galati Judetul Mures Judetul Covasna Judetul Harghita Judetul Bacau Judetul Vaslui Judetul Neamt Judetul Iasi Judetul Bistrita-Nasaud Judetul Maramures Judetul Suceava Judetul Botosani Judetul Bucuresti Judetul Ilfov Judetul Ilfov

 

 

 

Prima Pagina          Sitemap          Harta Site          Mergi sus


Toate datele afisate sunt informatii publice, publicate de autoritatile si institutiile publice sau in cadrul documentelor destinate publicului (Monitorul Oficial, Acte ale autoritatilor publice s.a.).
Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut atunci cand prelucrarea priveste date obtinute din documente accesibile publicului, conform legii. (art.5, alin.2, lit.f din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date). Notificare Operator de date cu caracter personal nr. 2447/2015.
Reclamatie date cu caracter personal